Openstaande oproepen

Oproep
387

Met projecten binnen deze oproep willen wij de werkbaarheid van jobs van werknemers verbeteren door aanpassingen aan de organisatiestructuur van een onderneming te stimuleren.

Oproep
386

Met projecten binnen deze oproep willen we de werkbaarheid van jobs op de Vlaamse arbeidsmarkt verbeteren door het introduceren van een duurzaam loopbaanbeleid op organisatieniveau. Een duurzaam loopbaanbeleid kan leiden tot een win-winsituatie voor zowel medewerker als organisatie. Enerzijds schept dit beleid zinvolle en werkbare loopbanen voor werknemers waardoor ze langer en meer gemotiveerd aan de slag kunnen blijven. Anderzijds is het gericht op het waarborgen van de continuïteit van de organisatie. We moedigen organisaties dan ook aan om beleidsinstrumenten en –systemen te implementeren die de duurzaamheid van loopbanen voor zowel werknemers als organisaties ten goede komen, zodat een zo hoog mogelijke werkzaamheidsgraad gerealiseerd kan worden in Vlaanderen.

Oproep
385

Deze oproep wil een goede startpositie creëren voor 15-19-jarige nieuwkomers uit derde landen, met bijzondere aandacht voor niet-begeleide minderjarigen. Hiervoor wordt een centrale begeleiding opgezet, waarbinnen enerzijds op het niveau van de jongere een leer- en ontwikkeltraject op maat wordt uitgestippeld en anderzijds op niveau van actoren gewerkt wordt aan de stroomlijning en optimalisering van het aanbod.
Via deze oproep continueren we de dienstverlening die binnen AMIF-oproep 321 via proeftuinen werd ontwikkeld.

Binnen deze oproep worden volgende acties opgezet:

Oproep
384

Deze oproep heeft als doel om laaggeletterde vrouwen uit derde landen met jonge kinderen beter te integreren in onze samenleving.
Via deze oproep continueren we het geïntegreerd inburgeringsaanbod dat binnen AMIF-oproep 320 op maat van deze doelgroep werd ontwikkeld.

Binnen deze oproep worden volgende acties opgezet:

Oproep
382

Doelstelling van de oproep is om in Antwerpen en Gent acties op te zetten voor kansengroepen die ondervertegenwoordigd zijn op de arbeidsmarkt en voor wie een regulier traject geen duurzame oplossing biedt. Tot de finale doelgroep behoren onder andere personen met een arbeidshandicap, allochtonen, ouderen, kortgeschoolden en langdurig werklozen.

Oproep
353

Doel van deze oproep is het versterken van EVC beleid in Vlaanderen door middel van het financieren van begeleidingen en beoordelingen ter erkenning van verworven competenties.