Openstaande oproepen

Oproep
391

Met de oproep Duaal Leren en Werken wil ESF Vlaanderen de realisatie van duaal leren in Vlaanderen verder stimuleren door projecten te financieren die zorgen voor een verdere professionalisering en omkadering van het leertraject van de jongere. De focus van de oproep ligt op de samenwerking tussen de onderwijs- (scholen / syntra’s) en werkactoren (sectoren, bedrijven, werkgevers, ..) om nieuwe duale leertrajecten te implementeren en uit te voeren.

Oproep
389

De ESF oproep Versterkt Streekbeleid wil een nieuw elan geven aan het streekbeleid in Vlaanderen. De nieuwe samenwerkingsverbanden streekbeleid zullen de sociaaleconomische uitdagingen van streken in Vlaanderen op termijn vertalen naar een gedragen en actiegericht beleid.

Proeftuinen voor samenwerking sociale economie (SEC) met economische sectoren uit het regulier economische circuit (REC). De dienstverleners ontwerpen proeftuinen, die zijn gestoeld op radicaal nieuwe ideeën of het verbreden van relevante bestaande ideeën of initiatieven. Bedoeling is om uitgebreid te experimenteren met samenwerkingsvormen tussen SEC en economische sectoren uit het REC, uitgaande van ieders sterktes om tot een win-win te komen en mede hierdoor duurzame doorstroom te faciliteren in het REC.

Oproep
387

Met projecten binnen deze oproep willen wij de werkbaarheid van jobs van werknemers verbeteren door aanpassingen aan de organisatiestructuur van een onderneming te stimuleren.

Oproep
386

Met projecten binnen deze oproep willen we de werkbaarheid van jobs op de Vlaamse arbeidsmarkt verbeteren door het introduceren van een duurzaam loopbaanbeleid op organisatieniveau. Een duurzaam loopbaanbeleid kan leiden tot een win-winsituatie voor zowel medewerker als organisatie. Enerzijds schept dit beleid zinvolle en werkbare loopbanen voor werknemers waardoor ze langer en meer gemotiveerd aan de slag kunnen blijven. Anderzijds is het gericht op het waarborgen van de continuïteit van de organisatie. We moedigen organisaties dan ook aan om beleidsinstrumenten en –systemen te implementeren die de duurzaamheid van loopbanen voor zowel werknemers als organisaties ten goede komen, zodat een zo hoog mogelijke werkzaamheidsgraad gerealiseerd kan worden in Vlaanderen.

Oproep
382

Doelstelling van de oproep is om in Antwerpen en Gent acties op te zetten voor kansengroepen die ondervertegenwoordigd zijn op de arbeidsmarkt en voor wie een regulier traject geen duurzame oplossing biedt. Tot de finale doelgroep behoren onder andere personen met een arbeidshandicap, allochtonen, ouderen, kortgeschoolden en langdurig werklozen. Verlengd tot 31 maart 2017!

Oproep
353

Doel van deze oproep is het versterken van EVC beleid in Vlaanderen door middel van het financieren van begeleidingen en beoordelingen ter erkenning van verworven competenties.