Sociale inclusie

Wat is sociale inclusie?

De recente economische crisis treft vooral de meest kwetsbaren in onze samenleving. Bepaalde bevolkingsgroepen lopen een merkbaar hoger risico om in armoede terecht te komen: kinderen, jongeren, alleenstaande ouders, personen met een handicap, mensen met een migratieachtergrond, etnisch culturele minderheden zoals de Roma, … Ook de genderkloof blijft een probleem en vertaalt zich in een groter armoederisico voor vrouwen dan voor mannen.

Met de Europa 2020-strategie stelt de Europese Unie de bestrijding van sociale uitsluiting en armoede centraal in haar economische, werkgelegenheids- en sociale agenda. Tegen 2020 wil zij minstens 20 miljoen mensen uit een situatie van armoede en sociaal isolement helpen. Om armoede en sociale uitsluiting te bestrijden riep Europa de lidstaten op om minstens 20% van hun ESF-middelen in te zetten op deze problematieken.

Het in 2010 opgerichte Europees Platform tegen Armoede en sociale uitsluiting ondersteunt lidstaten in het realiseren van deze doelstellingen.

Wat doet ESF Vlaanderen?

ESF Vlaanderen keurde in 2015 projecten goed die voorzien in begeleiding van:

  • personen in een artikel 60 tewerkstelling: De aangeboden begeleiding voor werknemers in een artikel 60 tewerkstelling vormt een brug tussen hun huidige job en een nieuwe job binnen de reguliere economie.
  • ongekwalificeerde jongeren – WerkInleving voor Jongeren! (WIJ!) (zie thema Jongeren en werk): De oproep WIJ! wil aan ongekwalificeerde jongeren in Vlaanderen een sterke oriëntering bieden met opmaak van een actieplan om hen op basis hiervan verder te begeleiden. Deze begeleiding resulteert in duurzaam werk of de opstart van een kwalificerende opleiding (beroepsopleiding of onderwijs).
  • personen uit de Romagemeenschap: Doel is om personen uit de Romagemeenschap duurzaam professioneel te integreren. Deze projecten zetten in op het vinden, toeleiden, oriënteren en begeleiden van Roma naar het actief zoeken naar werk, de opstart van een kwalificerende opleiding of het realiseren van duurzaam werk.

Daarnaast ontvangt de VDAB-regie ESF-subsidies voor tenderacties die inzetten op actieve inclusie en bestrijding van armoede.

Wat heeft 2016 in petto?

Voor 2016 staan nog ESF-oproepen in de steigers voor de begeleiding van vluchtelingen richting duurzame tewerkstelling, vluchtelingen en ondernemerschap en de begeleiding van personen op beroepsactieve leeftijd uit huishoudens met een zeer lage werkintensiteit.

In het kader van het ESF Transnational Platform 2014-2020 participeert ESF Vlaanderen in het Inclusion Thematic Network. Het netwerk is een platform voor  informatie uitwisseling, creëert synergieën met andere netwerken en diverse belanghebbenden en tilt de discussie over wat precies bijdraagt tot sociale inclusie naar een hoger niveau.

Contactpersoon: 

Koen De Temmerman

Koen De Temmerman
T:
02/552 83 17

Bijlagen: