Projecten

Organisatie: 
Flanders'FOOD
A:
Wetenschapsstraat 14A 1040 Brussel
Projectverantwoordelijke: 
Arents Inge
T:
+32477697263
Partners: 
COBOT VZW
Initiatieven voor Professionele Vorming voor de Bedienden van de Voedingsnijverheid
WOODWIZE
Sirris, het collectief centrum van de technologische industrie
Workitects
ILVO-T&V 115

WIDE - workplace innovation in a digital environment

Productiebedrijven in Vlaanderen worden zonder uitzondering allen geconfronteerd met de nood aan digitalisering om competitief te kunnen blijven op lokaal en internationaal niveau. De industrie 4.0 proeftuinen dragen via hun specifieke werking bij aan het faciliteren en versnellen van deze transformatie door innovatieve technologieën dichter bij de bedrijven te brengen. De digitale transformatie is niet louter een technologisch investeringstraject, maar gaat hand in hand met een skills revolutie: organisaties transformeren door technologie en de vaardigheden die nodig zijn veranderen snel. Er is ook een ingrijpende impact van digitalisering op de werkvloer, waarbij vele bestaande verhoudingen en manieren van (samen)werken in een bedrijf wijzigen. Met name de relatie tussen operatoren en?hun huidige leidinggevenden wordt anders, maar ook de functie en rol van stafmedewerkers en ondersteunende afdelingen (planning, onderhoud, kwaliteit, HR, …) kunnen aanzienlijk wijzigen. Dit is zeker het geval als de autonomie van de processen tot op het niveau van de machines zelf wordt gelegd. Met dit WIDE (Workplace Innovation in a Digital Environment) project spelen we in op de noodzaak naar begeleiding en ondersteuning met betrekking tot de impact die deze digitale transformatie heeft op de bedrijfscultuur en hoe het werk georganiseerd wordt. Bedrijven moeten efficiënter en flexibeler kunnen produceren om te kunnen inspelen op de veranderende vraag van de markt. Dit houdt onder meer ook in dat er wordt afgestapt van de klassieke “hokjesorganisatie”, waar iedere operator een afgelijnde taak heeft in een specifieke werkpost. Aansluitend is er de evolutie naar meer autonomie van teams, waarbij leidinggevenden niet langer taakgericht aansturen maar teams meer regelmogelijkheden geven om naar eigen inzicht de organisatie en planning van het werk in te vullen. Dit vraagt niet alleen een technische bekwaamheid om aan de bijkomende verwachtingen te voldoen, maar evengoed de competentie om met toenemende verantwoordelijkheden om te gaan en er rekenschap over te kunnen afleggen. Om dit te kunnen realiseren moeten er ingezet worden op betrokken werknemers die eigenaarschap en verantwoordelijkheid kunnen en willen nemen en daarbij ook een zeker mate van autonomie verwerven. Innovatieve arbeidsorganisatie kan een belangrijke rol spelen bij het realiseren van deze omwenteling in bedrijfscultuur. Er zal dan ook een begeleidingstraject uitgewerkt worden vertrekkende vanuit de expertise opgebouwd in de voedingsindustrie (WIFI 2020 - https://www.flandersfood.com/nl/projecten/wifi-2020) dat sectoroverschrijdend bij zes industriële KMO’s uit diverse sectoren (voeding, textiel, hout, …) die bezig zijn met de implementatie van een digitale technologie (of op het punt staan een dergelijke technologie te implementeren) zal toegepast en gevalideerd worden. De bekomen resultaten zullen vervolgens door de projectpartners breed uitgerold en gevaloriseerd worden.

ESF goedgekeurd bij aanvraag / ESF approved on request: 
€116 503.00
VCF goedgekeurd op aanvraag / VCF approved on request: 
€0.00
Andere financiering goedgekeurd bij aanvraag / Other financing approved on request: 
€226 153.00
TSK goedgekeurd bij aanvraag / Total eligible costs approved on request: 
€342 656.00
ESF uitbetaald bij eindsaldo / ESF paid at closing balance: 
€0.00
VCF uitbetaald bij eindsaldo / VCF paid at closing balance: 
€0.00
Andere financiering uitbetaald bij eindsaldo / Other financing paid at closing balance: 
€0.00
TSK uitbetaald by eindsaldo / Total eligible costs paid at closing balance: 
€0.00
Medefinanciëringspercentage Europese fondsen / Co-financing rate European funds: 
Project ID: 
11101
Oproep: 
Begeleidingstrajecten menselijk kapitaal voor ondernemingen in digitale transformatie door implementatie van datagedreven digitale technologieën gevat in de industrie 4.0 proeftuinen (AI 2021)
Thema's: 
Aanpassing aan veranderingen
Programma: 
ESF 2014-2020
Prioriteit: 
4
Project status: 
In Uitvoering
Laatste update: 
02/09/2022
Looptijd van het project: 
01/11/2021 tot 31/10/2023
Oproepnummer: 

540