Projecten

Organisatie: 
INNO.COM
A:
Heiststeenweg 131 2580 Putte
Projectverantwoordelijke: 
Okerman Patrick
T:
015/258200
Partners: 
campus Hasselt

Vertaling van strategische transformaties naar Al technologie projecten

Op basis van praktijkervaring en wetenschappelijke inzichten is het is onze overtuiging dat succesvolle AI adoptie in Vlaanderen voornamelijk bepaald wordt door bedrijven hun capaciteit om de vertaalslag te maken van bedrijfsuitdaging naar technologie. Het is hierbij belangrijk dat men steeds vertrekt vanuit de strategische noden en opportuniteiten van het bedrijf en dit vervolgens vertaalt naar een passend en concreet AI-project, inclusief een duidelijke business case. Om dit te realiseren heeft de onderneming nood aan ondersteuning op verschillende niveaus. Dit opleidingstraject zal zich focussen op twee doelgroepen die essentieel zijn voor een geslaagde AI-adoptie. Voor elk van deze doelgroepen zal een specifieke module uitgewerkt worden, welke complementair zijn en essentiële kennis en vaardigheden bieden om AI transformatie te realiseren.De eerste doelgroep bestaat uit de topmanagers die instaan voor de beslissing om al dan niet rekening te houden met AI in een organisatie. Deze opleiding legt de focus op de relatie tussen AI opportuniteiten en strategische doelen, richtlijnen en beleidsplannen. De opzet bestaat erin om aan de hand van case studies awareness te creëren rond hoe men concrete AI toepassingen strategisch kan inzetten om waarde te creëren. Bovendien zal deze opleiding ook een bruikbare strategie aanreiken voor het uitstippelen van een transformatie traject binnen de onderneming op maat van de beschikbare middelen en de aanwezige AI-maturiteit. Naast het strategische aspect, wordt er ook aandacht besteed aan de implicaties voor het operating model van de onderneming. De deelnemers worden eveneens bewust gemaakt van de ethische gevaren bij een AI transformatie. De tweede doelgroep bestaat uit midden managers en veranderingsagenten die de drijvende kracht zullen zijn achter de AI adoptie en de bijhorende digitale transformatie. Voor deze doelgroep wordt een opleidingstraject voorzien dat focust op de volgende aspecten.Het identificeren van (deel)processen en beslissingen waar AI een toegevoegde waarde kan bieden, vertrekkende vanuit de strategische noden en opportuniteiten binnen de onderneming.Een overzicht en raamwerk van diverse AI-algoritmes, inclusief hun toepassingsmogelijkheden binnen een bedrijfseconomische context. Hierbij wordt ingegaan op de vereiste input, de principiële werking en de te verwachte output, opdat de deelnemers in staat zijn het potentieel van een specifieke techniek naar waarde te schatten.Een overzicht van ethische vraagstukken die gepaard kunnen gaan met AI-projecten en hoe hier mee om te gaan. Hierbij wordt dieper ingegaan op centrale termen binnen de technologie dewelke nodig zijn om weloverwogen strategische keuzes te maken rond AI-implementatie.Een overzicht van de benodigde capabilities om een AI project te realiseren.Een overzicht van de stappen die nodig zijn om de data waarover de onderneming beschikt, klaar te maken zodat AI technieken kunnen toegepast worden.Een overzicht van de best practices betreffende data architectuur, met oog op een kwaliteitsvolle, efficiënte opslag en beheer van data, zodat de juiste data makkelijk beschikbaar kan gemaakt worden voor de voorziene AI projecten.Een methode voor het vertalen van de strategische opportuniteiten naar AI-projecten en het uitwerken van een business case met aandacht voor ROI, KPI’s, continue verbetering en change management om het AI project levende te houden.

ESF goedgekeurd bij aanvraag / ESF approved on request: 
€74 956.00
VCF goedgekeurd op aanvraag / VCF approved on request: 
€0.00
Andere financiering goedgekeurd bij aanvraag / Other financing approved on request: 
€145 505.00
TSK goedgekeurd bij aanvraag / Total eligible costs approved on request: 
€220 462.00
ESF uitbetaald bij eindsaldo / ESF paid at closing balance: 
€74 956.00
VCF uitbetaald bij eindsaldo / VCF paid at closing balance: 
€0.00
Andere financiering uitbetaald bij eindsaldo / Other financing paid at closing balance: 
€162 826.00
TSK uitbetaald by eindsaldo / Total eligible costs paid at closing balance: 
€237 783.00
Medefinanciëringspercentage Europese fondsen / Co-financing rate European funds: 
31.52%
Project ID: 
9016
Oproep: 
Het voorbereiden van ondernemingen en hun werknemers op de implementatie en het gebruik van Artificiële intelligentie
Thema's: 
Onderwijs en arbeidsmarkt
Programma: 
ESF 2014-2020
Prioriteit: 
2
Project status: 
Afgesloten
Laatste update: 
02/09/2022
Looptijd van het project: 
01/12/2019 tot 31/08/2021
Oproepnummer: 

467