Werkbaar Werk - Duurzaam loopbaanbeleid

Oproep
436

Wat?

Met projecten binnen deze oproep willen we de werkbaarheid van jobs op de Vlaamse arbeidsmarkt
verbeteren door het introduceren van een duurzaam loopbaanbeleid op organisatieniveau. Een duurzaam
loopbaanbeleid kan leiden tot een win-winsituatie voor zowel medewerker als organisatie. Enerzijds
schept dit beleid zinvolle en werkbare loopbanen voor werknemers waardoor ze langer en meer
gemotiveerd aan de slag kunnen blijven. Anderzijds is het beleid gericht op het waarborgen van de
continuïteit van de organisatie. We moedigen organisaties dan ook aan om beleidsinstrumenten en –
systemen te ontwikkelen die de duurzaamheid van loopbanen voor zowel werknemers als organisaties
ten goede komen, zodat een zo hoog mogelijke werkzaamheidsgraad gerealiseerd kan worden in
Vlaanderen.

Wie?

We richten ons met deze oproep tot alle organisaties met rechtspersoonlijkheid, alsook de vakbonden.
Deze organisaties hoeven nog geen stappen gezet te hebben op vlak van een duurzaam loopbaanbeleid.
Projecten kunnen namelijk zowel werken aan de fundamentele bouwstenen van het loopbaanbeleid als
aan de strategische integratie van deze bouwstenen in een duurzaam geheel. Op die manier beoogt deze
oproep een breed publiek van organisaties, gaande van snelle groeiers die nog maar weinig stappen gezet
hebben op vlak van loopbaanbeleid tot mature ondernemingen wiens loopbaanbeleid mogelijks aan
herziening toe is. Concreet betreft het in deze oproep alle ondernemingen en organisaties op de Vlaamse
arbeidsmarkt, zowel uit de profit als de non-profit, zowel uit het Normaal Economisch Circuit als uit de
sociale economie. In deze oproep kunnen enkel organisaties die gevestigd zijn in het Vlaams gewest een
project indienen. Organisaties die gevestigd zijn in het Brussels gewest zijn dus uitgesloten van deelname.

Promotoren die nog een lopend project hebben binnen de voorgaande oproepen Duurzaam
Loopbaanbeleid of Anders Organiseren kunnen niet indienen op deze oproep. Een promotor kan pas een
vervolgproject in deze oproep starten wanneer het voorgaande project afgelopen is. Het is eveneens niet
mogelijk om gelijktijdig een project binnen de oproep Werkbaar Werk - Anders Organiseren (oproep 437)
in te dienen.

Acties?

In deze oproep werken projecten aan een duurzaam loopbaanbeleid door acties op te zetten binnen de
domeinen werving & selectie, onthaal, work-life, loopbaanbeleid, competentiebeleid, leiderschap,
jobinhoud en uitstroom. Binnen ieder domein kunnen promotoren kiezen voor acties op de korte termijn
- zogenaamde quick wins - of acties op de middellange termijn - gesitueerd op een hoger strategisch
niveau. Dit laat projecten toe om zowel te werken aan de fundamentele bouwstenen van het
loopbaanbeleid als aan de strategische integratie ervan in een duurzaam geheel. Hoewel het mogelijk is
voor projecten om acties op te zetten binnen elk van onderstaande domeinen is dit geen vereiste.
Essentieel is dat de organisatie kan aantonen dat de gekozen acties op maat van de onderneming zijn en
in verhouding staan tot de fase waarin het loopbaanbeleid zich momenteel bevindt. Voor een dieper
inzicht in de ontwikkeling van het eigen loopbaanbeleid raden we geïnteresseerde organisaties aan
voorafgaandelijk een werkbaarheidsanalyse uit te voeren. Zo kunnen de uitdagingen die zich stellen op
het vlak van duurzame loopbanen helder worden benoemd en kan vervolgens worden duidelijk gemaakt
op welke manier de projectacties hierop zullen inspelen. Dit wordt sterk aangeraden maar is niet verplicht
voor projecten binnen deze oproep.

Verder is het belangrijk dat de projectacties bijdragen aan de creatie van een beleid. Dit betekent dat alle
activiteiten binnen het project gericht moeten zijn op het ontwikkelen en het testen van systemen en
instrumenten voor de totstandkoming van een duurzaam loopbaanbeleid. Dit impliceert dat de structurele
uitvoering van het nieuw tot stand gekomen of reeds bestaande beleid geen deel kan uitmaken van het
project. Verder vallen wettelijk verplichte acties (bv. rond preventie en veiligheid op het werk, het
afnemen van burn-out enquêtes…) buiten de scope van deze oproep. Ook het volgen van jobtechnische
opleidingen en opleidingen inzake leiderschap is niet mogelijk binnen deze oproep. Het geven en volgen
van opleidingen kan mogelijks ondersteund worden via onze oproep ‘Opleidingen in bedrijven’.

Indien je als organisatie een structurele kanteling beoogt – bv. de hervorming van een organisatie met
klassiek functionele afdelingen naar een organisatie met multidisciplinaire teams die elk verantwoordelijk
zijn voor een afgebakend klantensegment – dan verwijzen we graag door naar de oproep ‘Werkbaar Werk
- Anders Organiseren’. Beperkt het project zich tot het finetunen – ofwel het verduidelijken van de
taakverdeling – van bestaande teams, dan kan je indienen binnen de oproep Werkbaar Werk - Duurzaam
Loopbaanbeleid. Als je twijfelt over welke oproep het meest geschikt is voor jouw organisatie, neem je
best op voorhand contact op met een van de oproepbeheerders.

Cumul met de KMO-portefeuille van het Agentschap Innoveren en Ondernemen is niet toegestaan. Acties
die reeds gefinancierd worden met middelen uit de KMO-portefeuille kunnen niet opgenomen worden in
het project.

Hoeveel?

Het oproepbudget voor de oproepen ‘Werkbaar Werk - Duurzaam loopbaanbeleid’ en ‘Werkbaar Werk -
Anders organiseren’ bestaat uit 1.000.000 EUR ESF-financiering en 1.500.000 EUR Vlaamse cofinanciering,
onder voorbehoud van de beschikbare middelen. In 2018 zullen deze oproepen periodiek opnieuw
opengesteld worden. Dit tot uitputting van dit oproepbudget.

Er is een maximale subsidie voorzien van 80.000 euro per project met volgende verdeling:

  • Maximaal 32.000 euro ESF (40%)
  • Maximaal 48.000 euro VCF (60%)

De promotor moet een minimale private cofinanciering voorzien van 30% voor een KMO en 50% voor een
grote onderneming. De SALK-middelen zijn inbegrepen in de oproep.

Hoe?

De promotor dient een projectvoorstel in via de online ESF-applicatie. Een projectvoorstel opmaken
bestaat uit het beantwoorden van inhoudelijke vragen, het uitwerken van een plan van aanpak en het
opmaken van een begroting.

Wanneer?

De oproep wordt opengesteld op 1 mei 2018 en staat open tot en met 31 juli 2018 middernacht.
De projectbeslissing wordt respectievelijk gecommuniceerd vóór eind oktober 2018.
Goedgekeurde projecten hebben de keuze van start te gaan op 1 november 2018 of 1 januari 2019.
In 2018 wordt de oproep onder voorbehoud nog één keer herhaald. Projectvoorstellen kunnen worden
ingediend in volgende oproepronde:

  • Vanaf 1 augustus 2018 met als uiterste indieningsdatum 31 oktober 2018.

De beslissing wordt respectievelijk gecommuniceerd voor eind januari 2019.
De goedgekeurde projecten kunnen van start gaan op 1 februari 2019.

Er wordt een infosessie voorzien samen met de oproep ‘Werkbaar Werk - Anders organiseren’. Op deze
infosessie worden beide oproepen toegelicht.

7 juni 2018 van 9.30 tot 12u

  • 9u30 – 10u00 Onthaal
  • 10u00 – 12u00 Toelichting oproepen

Locatie:
Herman Teirlinck – Toots Thielemans 01.43
Havenlaan 88 - 1000 Brussel
(Het Herman Teirlinck gebouw is bereikbaar via wandelafstand of via shuttledienst vanuit het
NMBS-station ‘Brussel-Noord’).

Inschrijven kan je hier.

Indien je hierbij niet aanwezig kan zijn, is het steeds mogelijk een afspraak te maken met één van de
oproepbeheerders. Ook concrete projectideeën kunnen op deze manier besproken worden.

Looptijd?

De projecten in deze oproep hebben een looptijd van minimaal 12 en maximaal 18 maanden. Eens de
looptijd van het project bepaald is, is het niet meer mogelijk de projectperiode nog te verlengen.