Transnationaliteit IV

Oproep
430

Wat?

Deze oproep heeft als doel dienstverlening op de Vlaamse arbeidsmarkt te versterken door het opzetten van transnationale partnerschappen waarin minimaal aan ‘mutual learning’ wordt gedaan en naar implementatiemogelijkheden wordt gewerkt.

We zijn op zoek naar uitdagende arbeidsmarktgerelateerde ideeën waarrond een transnationale samenwerking een meerwaarde zou betekenen. De promotor dient hiervoor een inhoudelijk projectvoorstel in.

Bij goedkeuring is het de bedoeling dat men binnen het partnerschap acties opzet om met deze gedeelde uitdaging aan de slag te gaan. De beroepsbevolking (M/V/X/ - werkzoekenden, werknemers en zelfstandigen) moet dankzij deze samenwerking op directe of indirecte manier beter bediend worden, er moet een hogere mate van werkzekerheid worden gerealiseerd.

Wie?

De oproep richt zich naar alle organisaties met rechtspersoonlijkheid, alsook de sociale partners en de entiteiten binnen de Vlaamse overheid.
Concreet betreft het in deze oproep dus alle arbeidsmarktactoren en organisaties die een rol vervullen op de Vlaamse arbeidsmarkt.
Het is voor ieder verplicht een relevant Vlaams en transnationaal partnerschap op te richten.

Acties?

De projecten binnen deze oproep kunnen vertrekken van een bestaande praktijk die men wil verbeteren of een uitdaging die er bestaat op  de Vlaamse arbeidsmarkt  en zullen aan de hand daarvan een transnationaal en Vlaams netwerk opbouwen.
Wanneer men werkt rond een uitdaging is het daarbij mogelijk om een innovatief project op te zetten of een bestaande dienstverlening te verbeteren.
Vanuit ESF Vlaanderen zijn enkele minimale vereisten opgesteld om te garanderen dat de projecten een relevante output kunnen opleveren als eindproduct.

De projecten worden uitgevoerd in twee uitvoerende fasen

Waar?

Het project vindt plaats binnen de EU in een samenwerking met transnationale partners. Men moet minstens één  geschikte  ESF partner vinden binnen Europa en daarbij moet men aantonen dat de transnationale partners een meerwaarde hebben binnen de samenwerking. Een ESF-goedkeuring in het thuisland van de transnationale partner is dus een voorwaarde voor goedkeuring.

Hoeveel?

Het oproepbudget voor de oproep ‘Transnationaliteit IV’ bedraagt  1.800.000,00 EUR, waarvan 1.000.000,00 EUR middelen uit het Europees Sociaal Fonds en  800.000,00 EUR middelen uit het Vlaams cofinancieringsfonds.

Er is een maximale subsidie voorzien van 275.000,00 EUR per project met volgende verdeling:
- Maximaal 165.000,00 EUR ESF (60% middelen uit het Europees Sociaal Fonds)
- Maximaal 110.000,00  EUR VCF (40% middelen uit het Vlaams cofinancieringsfonds)

Kosten

In deze oproep wordt er gewerkt met een standaarduurtarief voor elke medewerker en een forfait van 40% voor alle andere kosten.  De overige rubrieken kunnen niet ingebracht worden.

De inhoudelijke werking omvat de uren voor de activiteiten zoals goedgekeurd in het actieplan. Volgende activiteiten worden beschouwd als inhoudelijke werking van het project:
• Fase 1: mutual learning activiteiten, ontwikkeling, testing, evaluatie, themawerking, aansturing partnerschap, verdiepen transnationale werking,  …
• Fase 2: disseminatie activiteiten (product conference, peer-review, policy recommendations report, etc.).

Het betreft hier een niet exhaustieve lijst die afhankelijk van de specificiteit van het project kan worden uitgewerkt.
Looptijd, timing & monitoring

Men dient een projectvoorstel in voor fase 1 met een maximale looptijd van 30  maanden.
Daarna volgt een fase 2 van 6 maanden voor de disseminatie.
Een project kan dus in totaal maximaal 36 maanden duren.

Hoe?

De promotor dient een projectvoorstel in via de online ESF-applicatie. Dit projectvoorstel opmaken bestaat uit het beantwoorden van inhoudelijke vragen, het opstellen van een gedetailleerde projectplanning en  begroting.
In dit projectvoorstel moet ook de Vlaamse partnerschapsovereenkomst worden aangeleverd. Voor het transnationale partnerschap moet minimaal een engagementsverklaring tot partnerschap aanwezig zijn indien betrokken partner(s) nog geen formele ESF-goedkeuring ontvingen in hun thuisland. 
Naast de indiening via de applicatie wordt van elke indienende promotor verwacht dat hij of zij het vooropgestelde projectplan persoonlijk komt toelichten aan de evaluatoren. Deze voorstellingsmomenten zullen plaatsvinden tijdens de week van 25 t.e.m. 29 juni 2018. Meer informatie omtrent de bijhorende verwachtingen en concrete planning zal aan bod komen tijdens de infosessie. Deze presentatie maakt verplicht onderdeel uit van de indieningsprocedure.

Wanneer?

De oproep wordt opengesteld op 1 maart 2018 en heeft als uiterste indieningsdatum  01 juni 2018  Goedgekeurde projecten gaan van start op 1 oktober 2018. Dit om aansluiting met de timing van het binnen de EU geldende Common Framework te vrijwaren.
Fase 1 start op 1 oktober 2018 en betreft de eigenlijke uitvoering van het project tot het bekomen van het eindproduct.

De infosessie vindt plaats op dinsdag 20 maart 2018 van 09:30 tot 12:00.
Adres: Koning Albert II laan 35, 1030 Brussel (Ellipsgebouw)
Onderwerp: Infosessie ESF Transnationaliteit iV
Inschrijven kan hier.

Partner Search Forum Warschau:
Promotoren die wensen in te dienen op deze oproep zijn welkom om deel te nemen aan het geplande ‘partner search forum’ te Warschau. Dit zal doorgaan op 22 en 23 maart 2018 en wordt georganiseerd door AEIDL.

Het doel van dit evenement is het ondersteunen van promotoren in de zoektocht naar gepaste buitenlandse partners in de uitvoering van transnationale projecten binnen het common framework. Naast informatieve sessies zal vooral aandacht besteed worden aan de bespreking en onderhandeling van transnationale activiteiten tussen promotoren binnen o.a. de thema’s: Employment, Youth Employment, Inclusion, Social Economy, Governance, Learning and skills, Migrants.

Meer informatie omtrent dit event kan u vinden in de bijlagen bij deze oproep.

LET OP! Deadline om in te schrijven voor dit event is 7 maart.