Transnationaliteit

Oproep
481

Wat?

Deze oproep heeft als doel dienstverlening op de Vlaamse arbeidsmarkt te versterken door het opzetten van Vlaamse en transnationale partnerschappen waarin minimaal aan ‘mutual learning’ wordt gedaan en aan implementatiemogelijkheden voor de Vlaamse arbeidsmarkt wordt gewerkt.

We zijn op zoek naar uitdagende arbeidsmarktgerelateerde ideeën waarrond een transnationale samenwerking een meerwaarde zou betekenen. De promotor (M/V/X) dient hiervoor een inhoudelijk projectvoorstel in.

Bij goedkeuring is het de bedoeling dat men binnen het partnerschap acties opzet om met deze gedeelde uitdaging aan de slag te gaan. De beroepsbevolking (M/V/X/ - niet-beroepsactieven, werkzoekenden, werknemers en zelfstandigen) moet dankzij deze samenwerking op directe of indirecte manier beter bediend worden, er moet een hogere mate van werkzekerheid worden gerealiseerd.

Wie?

De oproep richt zich naar alle organisaties met rechtspersoonlijkheid, alsook de sociale partners en de entiteiten binnen de Vlaamse overheid.
Concreet betreft het in deze oproep dus alle arbeidsmarktactoren en organisaties die een rol vervullen op de Vlaamse arbeidsmarkt.
Het is voor ieder verplicht een relevant Vlaams en transnationaal partnerschap op te richten.

Acties?

De projecten binnen deze oproep kunnen vertrekken van een bestaande praktijk die men wil verbeteren of een uitdaging die bestaat op de Vlaamse arbeidsmarkt en zullen aan de hand daarvan een transnationaal en Vlaams netwerk opbouwen. Wanneer men werkt rond een uitdaging is het daarbij mogelijk om een bestaande dienstverlening te verbeteren of nieuwe instrumenten aan te bieden. Het is vooral van belang de knelpunten van de uitdaging bloot te leggen en verbeterpunten aan te reiken, deze zullen samen met het lerend netwerk worden gecapteerd.

Vanuit de afdeling ESF en Duurzaam Ondernemen zijn enkele minimale vereisten opgesteld om te garanderen dat de projecten een relevante output kunnen opleveren als eindproduct. Binnen deze oproep werden 6 thema’s bepaald, per thema zullen maximaal 4 projecten worden goedgekeurd. Idealiter zullen de vier goedgekeurde projecten binnen elk thema complementair aan elkaar zijn en zullen ze gevraagd worden om met elkaar samen te werken. Om dit proces te begeleiden zal een netwerk worden opgericht die de verschillende promotoren zal begeleiden in de samenwerking en de promotoren mee zal ondersteunen om tot relevante output te komen. In concreto zal het netwerk er voor zorgen dat per voorgesteld thema (zes in totaal, cfr infra) de goedgekeurde promotoren constructief samenwerken en tot gedragen beleidsaanbevelingen komen die de verschillende projecten overstijgt en waaronder de output van elk project kan onder gebracht worden.

De projecten worden uitgevoerd in een voorbereidende fase en een uitvoerende fase.

Waar?

Het project vindt plaats binnen de EU in een samenwerking met transnationale partners. Men moet minstens één geschikte partner vinden binnen Europa en daarbij moet men aantonen dat de transnationale partner(s) een meerwaarde hebben binnen de samenwerking. Een ESF-goedkeuring in het thuisland van de transnationale partner is in deze oproep geen voorwaarde voor goedkeuring.

Hoe?

Nadat de promotor een projectidee heeft ingediend en goedgekeurd werd, krijgt de promotor vier maanden (= de voorbereidende fase) de tijd om het volledige project inhoudelijk uit te werken. In concreto moet een Vlaams en transnationaal partnerschap worden uitgewerkt en moet het projectidee volledig vorm hebben gekregen.

Tijdens de voorbereidende fase zal de afdeling ESF en Duurzaam Ondernemen een moment organiseren om alle goedgekeurde projectideeën bij elkaar te brengen. Aangezien er slechts vier projecten per thema worden goedgekeurd die, bij voorkeur, complementair aan elkaar werken en met elkaar zullen moeten samenwerken tijdens de effectieve looptijd van het project na goedkeuring, bevelen we dit moment van harte aan. Wanneer er twee gelijkaardige projecten worden ingediend, zal het best gequoteerde project worden goedgekeurd.

Na deze vier maanden dient de promotor een inhoudelijk rapport in en stelt hij het partnerschap voor. Dit projectvoorstel wordt in januari 2021 gepitcht aan een expertenjury. Dit betekent dat de deadline voor de  oplevering van de documenten midden december valt, net voor de kerstvakantie. Hierna krijgt de promotor al dan niet definitieve goedkeuring om de uitvoerende fase aan te vatten. Na een eventuele goedkeuring heeft de promotor 23 maanden om het project te ontwikkelen in samenwerking met de Vlaamse en transnationale partners. De promotor zal in die periode ook aandacht moeten besteden aan de disseminatie van de output aangezien het van belang is reeds van in het begin na te denken over de disseminatie. Het opgerichte netwerk zal dit proces mee ondersteunen en mee bekijken hoe de projecten per thema samen kunnen dissemineren.
Naar het einde van het project toe wordt de output ter validering voorgelegd aan een jury.

Tijdens de looptijd van het project zullen de promotoren actief worden begeleid door het lerend netwerk. De afdeling ESF en Duurzaam Ondernemen zal het lerend netwerk mee aansturen om te verzekeren dat de beleidsaanbevelingen en ontwikkelde instrumenten zoveel mogelijk bekend worden gemaakt en kunnen worden gebruikt.

Hoeveel?

Het oproepbudget voor de oproep ‘Transnationaliteit’ bedraagt 6.780.000,00 EUR, waarvan 4.068.000,00 EUR middelen uit het Europees Sociaal Fonds en 2.712.000,00 EUR middelen uit het Vlaams cofinancieringsfonds.
Er is een maximale subsidie voorzien van 275.000,00 EUR per project met volgende verdeling:

 • Maximaal 165.000,00 EUR ESF (60% middelen uit het Europees Sociaal Fonds)
 • Maximaal 110.000,00  EUR VCF (40% middelen uit het Vlaams cofinancieringsfonds)

Dit wordt als volgt onderverdeeld:

1) Voor de voorbereidende fase wordt een budget van maximaal 15.000 EUR per project voorzien met volgende verdeling:

 • Maximaal 9.000 EUR ESF (60% middelen uit het Europees Sociaal Fonds)
 • Maximaal 6.000 EUR VCF (40% middelen uit het Vlaams Cofinancieringsfonds)

2) Voor het effectief goedgekeurde project wordt een budget van maximaal 260.000 EUR per project voorzien met volgende verdeling:

 • Maximaal 156.000 EUR ESF (60% middelen uit het Europees Sociaal Fonds)
 • Maximaal 104.000 EUR VCF (40% middelen uit het Vlaams cofinancieringsfonds)

Kosten

In deze oproep wordt er gewerkt met een standaarduurtarief voor elke medewerker en een forfait van 40% voor alle andere kosten. De overige rubrieken kunnen niet ingebracht worden.

De inhoudelijke werking omvat de uren voor de activiteiten zoals goedgekeurd in het actieplan. Volgende activiteiten worden beschouwd als inhoudelijke werking van het project (het betreft hier een niet exhaustieve lijst die afhankelijk van de specificiteit van het project kan worden uitgewerkt):

 • Mutual learning activiteiten, ontwikkeling, testing, evaluatie, themawerking, aansturing partnerschap, verdiepen transnationale werking, …
 • Disseminatieactiviteiten (product conference, peer-review, policy recommendations report, etc.).
 • Daarnaast moet ook minstens 1 dag per maand voorzien worden om samen te werken binnen en voor het lerend netwerk.

Looptijd, timing & monitoring

Men dient een projectvoorstel in voor de voorbereidende fase met een looptijd van 4 maanden. Bij positieve beoordeling na pitching kan men de uitvoerende fase aanvatten met een maximale duurtijd van 23 maanden. Tussen de twee fasen wordt één maand voorzien om de pitches en valideringen te verwerken. 

Een project kan dus in totaal maximaal 28 maanden duren.

Hoe indienen?

De promotor dient een projectvoorstel in voor de voorbereidende fase via de online ESF-applicatie. Dit projectvoorstel opmaken bestaat uit het beantwoorden van inhoudelijke vragen, het opstellen van een gedetailleerde projectplanning en begroting.
Na de voorbereidende fase wordt deze output opgeleverd:

 • Inhoudelijk rapport zoals voorzien door afdeling ESF en Duurzaam Ondernemen
 • Voorstelling partnerschap met partnerschapsovereenkomst met de Vlaamse partners en een engagementsverklaring van de transnationale partners
 • Kosten en financieringsbegroting voor de uitvoerende fase
 • Projectplanning voor de uitvoerende fase

Om door te gaan naar de uitvoerende fase worden voorstellingsmomenten georganiseerd (januari 2021). Deze presentatie maakt verplicht onderdeel uit van de indieningsprocedure en vormt het beslissingsmoment om al dan niet door te gaan naar de uitvoerende fase. Meer informatie omtrent de bijhorende verwachtingen en concrete planning zal aan bod komen tijdens de infosessie.

Wanneer?

De oproep wordt opengesteld op 1 april 2020 en heeft als uiterste indieningsdatum 15 juni 2020. Goedgekeurde projecten gaan van start op 1 september 2020.

INFOSESSIE

Op 21 april 2020 organiseert ESF Vlaanderen een webinar met meer informatie rond deze oproep.

Inschrijven is nodig en kan via de website.