Tewerkstellingstrajecten voor de inactieve arbeidsreserve

Oproep
455

Waarom?

De oproep wil een antwoord bieden op de toenemende krapte op de arbeidsmarkt. Door het toenemend aantal vacatures en de daling van het aantal werkzoekenden, wordt de arbeidsmarkt krapper. Het aantal werkzoekenden per vacature, de zogenaamde spanningsgraad, is in 2018 gedaald tot minder dan 4 werkzoekenden per vacature. Naast deze kwantitatieve mismatch kent Vlaanderen ook een kwalitatieve mismatch tussen vraag- en aanbodzijde. De nood aan hooggeschoolde arbeidskrachten wordt niet opgevangen door de huidige werklozenpopulatie met een overschot aan laaggeschoolde profielen. Sommige profielen worden hierdoor bijzonder schaars op onze arbeidsmarkt. 1 op 8 industriële bedrijven zeggen nu al dat ze in hun productie geremd worden door een gebrek aan geschikte arbeidskrachten. Daarnaast is het vaak moeilijk voor hooggeschoolde anderstaligen om een job te vinden die gelijkloopt met hun opleidingsniveau. Het is dan ook essentieel dat ondernemingen op innovatieve manieren de nodige competenties ontwikkelen en/of aantrekken en dat de inactieve arbeidsreserve maximaal geactiveerd wordt vanuit een talent- en competentiebenadering.

Wat? 

Het objectief van deze oproep is om vanuit de hoge tewerkstellingsvraag in sectoren en de openstaande vacatures in bedrijven en organisaties tewerkstellingstrajecten op te zetten die streven naar duurzame tewerkstelling voor de inactieve arbeidsreserve. Het gaat onder meer om het toeleiden, screenen en opleiden van de inactieve arbeidsreserve, het matchen met concrete functies, bv. via stages of jobcarving, het ondersteunen van zowel de inactieve arbeidsreserve op de werkvloer als de werkgevers. De tewerkstellingstrajecten voorzien in een inclusieve benadering naar duurzame tewerkstelling voor de deelnemers. De acties zijn praktijkgericht, complementair met het bestaande aanbod en resulteren in tewerkstelling voor de deelnemer.

Wie?

Het objectief van deze oproep is om vanuit de hoge tewerkstellingsvraag in sectoren en de openstaande vacatures in bedrijven en organisaties tewerkstellingstrajecten op te zetten die streven naar duurzame tewerkstelling voor de inactieve arbeidsreserve. Het gaat onder meer om het toeleiden, screenen en opleiden van de inactieve arbeidsreserve, het matchen met concrete functies, bv. via stages of jobcarving, het ondersteunen van zowel de inactieve arbeidsreserve op de werkvloer als de werkgevers. De tewerkstellingstrajecten voorzien in een inclusieve benadering naar duurzame tewerkstelling voor de deelnemers. De acties zijn praktijkgericht, complementair met het bestaande aanbod en resulteren in tewerkstelling voor de deelnemer.

Looptijd?

De projecten in deze oproep hebben een looptijd van minimaal 12 maanden en maximaal 27 maanden, afhankelijk van de doelstelling en het bereik van het project. De projecten starten op 1 oktober 2019 en eindigen uiterlijk op 31 december 2021.

Hoeveel?

Het oproepbudget bedraagt 2.500.000 euro waarvan 1.000.000 euro ESF, 1.000.000 euro Vlaamse cofinanciering en 500.000 euro andere cofinanciering (publieke cofinanciering of private financiering). Het richtbudget per project bedraagt 200.000 euro. De financieringsstructuur per project ziet er als volgt uit: 
- Maximaal 40% ESF
- Maximaal 40% Vlaamse cofinanciering
- Minimaal 20% andere cofinanciering
Voor de kosten wordt er gewerkt met vereenvoudigde kostensoorten op basis van de brutolonen van de medewerkers in het project. De kosten worden aangetoond door middel van de gepresteerde tijd (in uren of met een door de medewerker toegewezen percentage van zijn arbeidsduur aan het project) en het aanleveren van één loonfiche per medewerker. 

Hoe?

De promotor dient een projectvoorstel in via de online ESF-applicatie. Een projectvoorstel opmaken bestaat uit het beantwoorden van inhoudelijke vragen, het uitwerken van een projectplanning en het opmaken van een begroting. 

Wanneer?

De oproep wordt opengesteld op 6 maart 2019. Een projectvoorstel indienen kan tot en met 14 juni 2019 middernacht. De beslissing wordt gecommuniceerd uiterlijk 30 september 2019. De goedgekeurde projecten starten op 1 oktober 2019 en lopen maximaal 27 maanden tot en met 31 december 2021.

Infosessie

Vrijdag 5 april 2019 van 11:00u tot 12:30u

Locatie:
Zaal Marie & Pierre Curie (1C15), Hendrik Consciencegebouw, Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel

Inschrijven is verplicht en kan via onze website.
Indien je niet aanwezig kunt zijn op de infosessie, is het steeds mogelijk een afspraak te maken met de oproepbeheerders. Ook concrete projectideeën kunnen op deze manier besproken worden.