Oproep Innovatie door exploratie

Oproep
470

Wat?

De oproep Innovatie door Exploratie (IDE) heeft als doel werkenden (incl. zelfstandigen), werkzoekenden en/of inactieven (= finale doelgroep) op de Vlaamse arbeidsmarkt te versterken en dit door het ontwikkelen van een nieuwe dienstverlening, gericht op deze doelgroep.
Projecten in deze oproep vertrekken vanuit een maatschappelijke uitdaging waarvoor vandaag nog geen passend antwoord bestaat. De oproep verloopt in 2 fases. In fase 1 wordt door middel van veldonderzoek gewerkt aan het vormgeven van een antwoord op de gestelde uitdaging. Op het einde van fase 1 worden de concepten voorgelegd aan een panel van experten. Indien deze positief worden beoordeeld mag het project fase 2 uitvoeren. Hierin worden de concepten van nieuwe dienstverlening ontwikkeld, als prototypes getest en uiteindelijk als pilot uitgevoerd.
Let wel: in de IDE-oproep vertrek je van een situatie waarbij je nog niet weet welke dienstverlening een antwoord kan bieden op de gestelde uitdaging. Indien je reeds een concept van een dienstverlening voor ogen hebt, hoort jouw project niet thuis onder de IDE-oproep maar mogelijk wel onder de oproep Innovatie door Adaptatie (IDA). Neem de oproepfiche van oproep 460 door om na te gaan of jouw project daar beter past.

Wie?

De oproep richt zich naar alle organisaties met rechtspersoonlijkheid die een rol vervullen op de Vlaamse arbeidsmarkt, alsook naar de vakbonden en de entiteiten binnen de Vlaamse overheid. Het is aangeraden om, indien dit relevant is voor het project, in partnerschap samen te werken.

Acties?

Projecten in deze oproep werken aan een nieuwe dienstverlening die de positie van de beroepsbevolking  (= finale doelgroep) op de Vlaamse arbeidsmarkt versterkt. De uit te voeren activiteiten en gefaseerde aanpak worden verder in de oproepfiche en in de handleiding toegelicht.

Hoeveel?

Voor de oproepen ‘Innovatie door adaptatie’ en ‘Innovatie door exploratie’ is samen een oproepbudget vrijgemaakt van 10.000.000 EUR, waarvan 5.000.000 EUR middelen uit het Europees Sociaal Fonds en 5.000.000 EUR middelen uit het Vlaams cofinancieringsfonds.
De maximale subsidie per project bedraagt 300.000 EUR, waarvan maximaal 70.000 euro voor fase 1 en maximaal 230.000 euro voor fase 2.

Hoe?

Je dient een projectvoorstel in via de online ESF-applicatie. Een projectvoorstel wordt samengesteld door het beantwoorden van de inhoudelijke vragen samen met de opmaak van een projectplanning en het opstellen van een begroting.

Wanneer?

Je kan een projectvoorstel indienen vanaf 1 september 2019 tot en met 20 december 2019 (middernacht). De afdeling ESF en Duurzaam ondernemen maakt de beslissing bekend eind maart 2020. Goedgekeurde projecten gaan van start op 1 april 2020.

Looptijd?

De projecten in deze oproep hebben een looptijd van 32 maanden, waarbij geen verlenging mogelijk is. De eerste en tweede fase hebben respectievelijk een looptijd van 9 en 23 maanden. Dit zijn vaste termijnen waar niet van afgeweken kan worden.

Infosessie

Voor de oproepen 'Innovatie door adaptatie' en 'Innovatie door exploratie'  wordt een gezamenlijke infosessie georganiseerd. De belangrijkste elementen van deze oproepen worden overlopen en er is gelegenheid om vragen te stellen. Hierna laten we jullie kort kennis maken met service design.