Oproepen

Oproep
394

Innovatie door adaptatie

Wat?

Deze oproep heeft als doel werkenden (incl. zelfstandigen) en/of werkzoekenden (= finale doelgroep) op de Vlaamse arbeidsmarkt te versterken en dit door het ontwikkelen van een nieuwe dienstverlening, gericht op deze doelgroep. Op deze manier kan de (op korte termijn toekomstige) beroepsbevolking beter ondersteund worden zodat deze in elke fase van het arbeidsleven gemakkelijk en snel een baan kan vinden met goede loopbaanvooruitzichten.  

Projecten binnen deze oproep vertrekken van een reeds ontwikkeld concept van een dienstverlening dat beschreven wordt in het projectvoorstel. Volgende concepten komen in aanmerking:
- Het concept kan gestoeld zijn op een reeds bestaande, maar in Vlaanderen nog onderbenutte praktijk waarvan het potentieel aangetoond kan worden voor een specifieke doelgroep van werkenden en/of werkzoekenden (bvb. een praktijk over te nemen uit het buitenland of een praktijk reeds toegepast in Vlaanderen maar binnen een andere context voor een andere doelgroep dan diegene waar het project zich op wil richten).
- Ook kan het concept gestoeld zijn op eerder studiewerk (bvb. eerder academisch onderzoek, een praktijkgericht service design traject,…) waaruit voldoende potentieel blijkt zonder dat dit concept reeds ergens in de praktijk omgezet werd.
Gezien innovatie op de Vlaamse arbeidsmarkt nagestreefd wordt, kan een project dus niet tot doel hebben om een bestaande dienstverlening die reeds breed wordt ingezet in Vlaanderen te verbeteren voor dezelfde doelgroep waar de dienstverlening zich al op richt. Incrementele innovatie (instrumentinnovatie) komt binnen deze oproep dan ook niet in aanmerking. Een nieuwe dienstverlening ontwikkelen op basis van evolutionaire concepten is mogelijk maar krijgen lagere prioriteit dan ontwikkeling op basis van radicale concepten. Meer info over deze oproep kan teruggevonden worden in de bijhorende oproepfiche.

Ook oproep 393 ‘Innovatie door exploratie’ heeft het versterken van werkenden en/of werkzoekenden tot doel. Dit gebeurt tevens door het ontwikkelen van nieuwe dienstverlening. In die oproep kunnen organisaties in een eerste fase een maatschappelijke uitdaging onderzoeken, waar vandaag geen passend antwoord voor bestaat. Vervolgens wordt een antwoord op deze uitdaging gedefinieerd. In een tweede fase is het de bedoeling dat de innovatieve oplossing in de vorm van een nieuwe dienstverlening ontwikkeld wordt en iteratief door middel van prototypes getest wordt. Vervolgens wordt de dienstverlening uitgevoerd in de vorm van een piloot die op impact geëvalueerd wordt. Projecten die reeds een concept hebben als startpunt kunnen dit concept dus niet indienen binnen de oproep ‘Innovatie door exploratie’.

Projecten kunnen in geen van beide oproepen  vertrekken van concepten die in het verleden ontwikkeld werden binnen de ESF-oproepen ‘Innovatie’ en ‘Transnationaliteit’ uit het Operationeel Programma 2007-2013. Er werd binnen deze oproepen immers reeds de mogelijkheid voorzien om positief gevalideerde instrumenten ruim te verspreiden en te implementeren. Ook reeds gefinancierde concepten uit het Operationeel Programma 2014-2020 komen niet in aanmerking voor verdere subsidiëring.

Wie?

De oproep richt zich naar alle organisaties met rechtspersoonlijkheid, alsook de vakbonden en entiteiten binnen de Vlaamse overheid. Het is aangeraden om, indien dit relevant is voor het project, in partnerschap samen te werken. Hiertoe maakt het partnerschap onder andere afspraken over ontwikkeling, testing en samenwerking.

Concreet betreft het in deze oproep alle actoren en organisaties die een rol kunnen vervullen op de Vlaamse arbeidsmarkt.

Acties?

Acties binnen deze oproep hebben betrekking op het ontwikkelen en iteratief testen van de nieuwe dienstverlening met behulp van prototypes. Vervolgens wordt de dienstverlening uitgevoerd in de vorm van een piloot die op impact geëvalueerd wordt.

Voor de invulling van deze acties moet beroep gedaan worden op de methodieken achter service design. Volgende fasen zijn verplicht op te nemen in het project:
- Rough prototyping (uitwerken via rollenspellen, serious play, story boarding,…)
- Live prototyping (veldtesten van onderdelen van de dienstverlening)
- Piloot (uitvoeren van de dienstverlening met een testpubliek)
- Impactevaluatie (via quasi-experimentatie en/of case study onderzoek)

Voor meer verduidelijking bij de verwachte activiteiten wordt verwezen naar de oproepfiche en naar de handleiding bij het projectvoorstel.

Gezien bovenstaand proces gebaseerd is op service design als methode is het sterk aangeraden samen te werken met een partij die voldoende ervaring heeft met het uitvoeren van bovenstaande acties. Indien deze capaciteit binnen het partnerschap ontbreekt, kan deze betrokken worden in de vorm van een externe onderaannemer. De capaciteit van het projectteam zal beoordeeld worden op basis van het projectvoorstel.

Hoeveel?

Het oproepbudget voor de oproepen ‘Innovatie door adaptatie’ en ‘Innovatie door exploratie’ bedraagt 5.000.000 EUR, waarvan 2.500.000 EUR middelen uit het Europees Sociaal Fonds en 2.500.000 EUR middelen uit het Vlaams cofinancieringsfonds.

Er is een maximale subsidie voorzien van 240.000 EUR per project met volgende verdeling:
- Maximaal 120.000 EUR ESF (50% middelen uit het Europees Sociaal Fonds)
- Maximaal 120.000 EUR VCF (50% middelen uit het Vlaams cofinancieringsfonds)

Hoe?

Een promotor dient een projectvoorstel in via de online ESF-applicatie. Een projectvoorstel wordt samengesteld door het beantwoorden van de inhoudelijke vragen samen met de opmaak van een plan van aanpak en het opstellen van een begroting.

Wanneer?

De indiening van projectvoorstellen binnen deze oproep kan vanaf 1 april 2017 met als uiterste indieningsdatum 30 juni 2017 (middernacht). De beslissing wordt bekendgemaakt eind september 2017. Goedgekeurde projecten gaan van start op 1 november 2017.

Looptijd?

De projecten in deze oproep hebben een looptijd van 24 maanden, waarbij geen verlenging mogelijk is.

Op 15 mei gaat een infosessie door waarbij meer toelichting wordt gegeven bij de oproep. Daarnaast zullen hier ook een aantal workshops rond de methode service design gegeven worden. Inschrijven voor deze infosessie is verplicht en kan hier

Indien u een projectvoorstel wenst in te dienen, raden we aan contact op te nemen om dit projectidee af te toetsen.

Deadline: 
vrijdag, 30 juni, 2017
Programma: 
ESF 2014-2020
Prioriteit: 
ESF - Innovatie
Contactpersonen: 
Eline Vermeersch
T:
02/552 83 44
Catherine Bonnarens
T:
02/552 83 05
Bijlagen infosessie: 
PDF Infosessie (2.15 MB)PDF FAQ (218.17 kB)
Bijlagen: 
PDF Oproepfiche (256.09 kB)PDF Handleiding (733.2 kB)application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Handleiding ESF applicatie (6.47 MB)