Impuls Duaal Leren in SO

Oproep
480

Wat?

Deze oproep heeft tot doel om de (lokale) afstemming tussen vraag (arbeidsmarkt) naar en aanbod (scholen/centra) aan duale opleidingen te versterken, of nieuwe duale opleidingen voor te bereiden en te implementeren, met het oog op het verhogen van de instroom van leerlingen in duale opleidingen in het secundair onderwijs in Vlaanderen en een toename van een kwalitatief aanbod aan duale opleidingen met goede kansen op de arbeidsmarkt.
De projecten spelen in op de verschillende drijfveren van de betrokken actoren en stakeholders van duaal leren in het secundair onderwijs (leerlingen, bedrijven, scholen/centra, .. ), brengen deze actoren samen, bouwen een gemeenschappelijke visie op en vertalen uitdagingen, gedeelde lessen en succeservaringen naar de eigen context en praktijk.

Wie?

De projecten kunnen ingediend worden door sectororganisaties, onderwijsinstellingen inclusief scholen/centra, koepelorganisaties, federaties, ...
Voorwaarde is evenwel dat er een breed partnerschap is van relevante actoren en belanghebbenden, met een duidelijke toegevoegde waarde en impact op het versterken van duaal leren (instroom en aanbod).
Dit partnerschap kan betrekking hebben op een specifieke regio in Vlaanderen, kan intersectoraal of sectoraal georganiseerd zijn of een combinatie er van.

Hoeveel?

Er is een oproepbudget van 4 miljoen euro waarvan 1,6 miljoen ESF middelen, 1,2 miljoen Vlaamse cofinanciering en 1,2 miljoen andere financiering.
Projecten kunnen maximaal 40% (of 120.000 euro) ESF steun en maximaal 30% (of 90.000 euro) Vlaamse cofinanciering ontvangen van de totale subsidiabele kost. De overige financiering wordt door andere publieke middelen of private financiering ingebracht.
Voor de kosten wordt er gewerkt met vereenvoudigde kostensoorten op basis van de brutolonen van de medewerkers in het project. De projectadministratie beperkt zich in grote lijnen tot het bewijzen van de gepresteerde tijd (in uren of met een door de medewerker toegewezen percentage van zijn arbeidsduur aan het project) en het aanleveren van één loonfiche per medewerker.

Hoe?

Via de online ESF-applicatie kunnen de promotoren een projectvoorstel indienen. Een projectvoorstel opmaken bestaat uit het beantwoorden van inhoudelijke vragen, het maken van een tijdsplanning en het opmaken van een begroting. De oproep wordt opengesteld op 1 april 2020.

Er zijn twee indieningstermijnen. Projectvoorstellen indienen kan tot 30 juni 2020 (start van de projecten op 1 september 2020 met looptijd van 28 maanden) of 15 september 2020 (start van de projecten op 1 januari 2021 met looptijd van 24 maanden).

INFOSESSIE

Afhankelijk van de evolutie van de maatregelen i.k.v. Corona organiseert ESF Vlaanderen in mei en eventueel begin juni hetzij live infosessies, hetzij webinars.

Hou de website van ESF Vlaanderen in de gaten voor de infosessies. Eens deze concreet ingepland zijn zullen de inschrijvingslinks en info verschijnen op onze website http://www.esf-vlaanderen.be/

In de tussentijd kan u met uw vragen terecht bij de oproepbeheerders.
Vragen die verzameld worden zullen ook samengebracht worden in een FAQ op de website.