Gesloten oproep Departement Onderwijs en Vorming

Oproep
546

Wat?

Deze oproep ondersteunt initiatieven die vanuit een volledige levenscyclus structureel en
systematisch inzetten op het voorkomen van vroegtijdige schooluitval van jongeren en die
anticiperend zijn ten aanzien van de volwaardige arbeidsmarktparticipatie van uitstromende
jongeren en lerenden.
Dat kan door innovatieve concepten en praktijken te versterken in het kader van de
toekomstvisie van ‘leven, leren en werken in 2050’, bijvoorbeeld het adapteren van de
schoolorganisatie, versterken van welbevinden van leerlingen of door structurele antwoorden
te bieden op het verstevigen van basisvaardigheden, onder meer geletterdheid en lees- en
taalvaardigheid.

Wie?

Het indienen van projectvoorstellen is voorbehouden voor het Departement Onderwijs en
Vorming, dat in partnerschap met andere actoren de projecten zal uitvoeren.

Hoeveel?

Er is een budget beschikbaar van maximaal 6,7 miljoen euro ESF middelen.
De ESF financiering bedraagt maximaal 40% van de totale subsidiabele kost. De overige
financiering wordt door andere publieke middelen of private financiering ingebracht.
Voor de kosten wordt er gewerkt met vereenvoudigde kostensoorten op basis van de
brutolonen van de medewerkers in het project.

Hoe?

Via de online ESF-applicatie kunnen de promotoren een projectvoorstel indienen. Een
projectvoorstel opmaken bestaat uit het beantwoorden van inhoudelijke vragen, het maken van
een tijdsplanning en het opmaken van een begroting.

Wanneer?

De oproep wordt opengesteld op 1 augustus 2021. Projectvoorstellen indienen kan tot en met
30 december 2021.
De goedgekeurde projecten gaan ten vroegste van start op 1 oktober 2021 en lopen voor een
periode tot maximaal einde 2023.

Deadline: 
donderdag, 30 december, 2021
Programma: 
ESF 2014-2020
Prioriteit: 
ESF - loopbaanbeleid preventief
Contactpersonen: 

Tyne Van der Veken

Tyne Van der Veken
T:
0484 71 96 31

Pieter Van Sande

Pieter Van Sande
T:
0473 42 75 34