Duaal Leren Hoger Onderwijs – Volwassenonderwijs bis

Oproep
523

Wat?

Deze oproep heeft tot doel om duaal leren in het hoger onderwijs en het volwassenenonderwijs te stimuleren door het voorbereiden en uitvoeren van proeftuinen, de brede implementatie van duaal leren in deze onderwijsniveaus te ondersteunen en de leerervaringen uit de proeftuinen te borgen.
De projecten bestaan telkens uit 2 onderdelen:

  • Voorbereiden en uitvoeren proeftuinen
  • Visiebepaling, verbredingsstrategie- en implementatieplan duaal leren

Met de projecten worden proeftuinen duaal leren voorbereid en uitgevoerd voor het school- en academiejaar 2021-2022. De proeftuinen kunnen in het academiejaar- of schooljaar 2022-2023 worden hernomen of uitgebreid, voor zover ze - in voorkomend geval – passen binnen het decretaal kader duaal leren in het hoger onderwijs en volwassenenonderwijs.

Daarnaast doelen de projecten op het bepalen van een visie op duaal leren, het opmaken van een verbredingsstrategie en implementatieplan duaal leren voor de geleidelijke uitrol van duaal leren in de centra voor volwassenenonderwijs en de hogescholen en universiteiten binnen een toekomstig decretaal kader.

Wie?

Projecten werken binnen de context van het volwassenenonderwijs of die van het hoger onderwijs.

Elke hogeschool of universiteit kan een projectvoorstel indienen. Deelname binnen de context van hoger onderwijs is voorbehouden aan de hogescholen en universiteiten in Vlaanderen die in een verplicht partnerschap met werkactoren (minimaal één sectororganisatie en/of federatie) een project indienen.

Deelname aan de context volwassenenonderwijs is voorbehouden aan alle centra voor volwassenenonderwijs. Met het oog op voldoende overdraagbare leerelementen wordt een partnerschap met een ander centrum voor volwassenenonderwijs aanbevolen. De deelname van (minimaal één sectororganisatie en/of federatie) is verplicht. Ook de deelname van de pedagogische begeleidingsdiensten wordt aangemoedigd.

Hoeveel?

Voor elk goedgekeurd projectvoorstel is een financiering voorzien van maximaal 250.000 euro. In totaal is er een oproepbudget van 5.000.000 euro.

De projecten worden voor 40% door ESF middelen en voor 30% door Vlaamse cofinancieringsmiddelen gefinancierd. Projecten kunnen maximaal 100.000 euro ESF middelen krijgen en 75.000 euro Vlaamse cofinancieringsmiddelen.
Er is een minimale eigen inbreng voorzien van 30% (andere publieke middelen of private financiering).

Voor de kosten wordt er gewerkt met vereenvoudigde kostensoorten op basis van de brutolonen van de medewerkers in het project. De projectadministratie beperkt zich in grote lijnen tot het bewijzen van de gepresteerde tijd (in uren of met een door de medewerker toegewezen percentage van zijn arbeidsduur aan het project) en het aanleveren van één loonfiche per medewerker.

Hoe?

Via de online ESF-applicatie kunnen de promotoren een projectvoorstel indienen. Een projectvoorstel opmaken bestaat uit het beantwoorden van inhoudelijke vragen, het maken van een tijdsplanning en het opmaken van een begroting.

Wanneer?

De oproep wordt opengesteld op 1 november 2020. Projectvoorstellen indienen kan tot 29 januari 2021.
De goedgekeurde projecten gaan van start op 1 april 2021 en lopen maximaal tot en met juni 2023.

 

INFOSESSIE

Op 19 november organiseerden we een infosessie. U kan die hieronder herbekijken.