Doorstroom Sociale Economie

Oproep
432

Wat?

De begeleiding die aangeboden wordt in het kader van deze oproep moet voor doelgroepwerknemers uit de Sociale Economie een brug vormen tussen hun huidige en een nieuwe job binnen de reguliere economie. We willen een 950-tal deelnemers voldoende bagage geven om (opnieuw) de stap naar het Normaal Economisch Circuit te zetten door de acties te doorlopen zoals aangegeven in het Maatwerkdecreet en het decreet LDE.

Deze doorstroombegeleiding wordt voorzien in het Maatwerkdecreet en het decreet LDE en bijhorende uitvoeringsbesluiten van de Vlaamse regering voor doelgroepwerknemers die na evaluatie door VDAB geschikt worden bevonden voor het opstarten van een doorstroomtraject naar het Normaal Economisch Circuit.
Deze oproep heeft dus zowel betrekking op de Sociale Economie als de Lokale diensteneconomie en is een vervolgoproep voor zowel oproep 380 Doorstroom SEC (BW & SW) als oproep 366 Doorstroom LDE. Alle projecten uit oproep 380 en oproep 366 lopen definitief af op 31/12/2018. 

Wie?

Deze oproep richt zich slechts tot door VDAB gemandateerde organisaties of consortia in het bezit van het specifieke mandaat Doorstroombegeleiding.

Acties?

De acties die gevraagd worden binnen deze oproep zijn vastgelegd door het Maatwerkdecreet en het decreet LDE en de respectievelijke uitvoeringsbesluiten.

Hoeveel?

Er is een budget voorzien van 4.000.000,00 euro voor een periode van maximaal 2 jaar en 7 maanden.
Er wordt 1.600.000,00 euro subsidiëring vrijgemaakt uit het Europees Sociaal Fonds, wat overeenstemt met 40 % van het budget.
De overige 60 % betreft Vlaamse cofinanciering ten bedrage van 2.400.000,00 euro.
In 2019 en 2020 zullen nog bijkomende middelen worden ingezet die geoperationaliseerd worden naar de goedgekeurde projecten.
Deze oproep kent een standaardkost per begeleiding van 4.200 euro. De standaardkost wordt opgebouwd in het BVR Maatwerk en het BVR LDE.
De vereiste acties hiervoor werden er vastgelegd in 4 fases en overgenomen in deze oproep. Hier wordt een gepaste registratie ter controle op toegepast.

De promotor moet voor de uitbetaling van deze subsidiëring de uitvoering van de begeleidingen aantonen. Deze uitvoering zal gemonitord worden door ESF Vlaanderen.
De controle zal per fase gebeuren: indien fases niet volledig of onvoldoende zijn uitgevoerd, zal een korting worden doorgevoerd.

Wanneer?

De oproep wordt opengesteld op 1 maart 2018. Een projectvoorstel indienen kan tot en met 30/04/18. Het goedgekeurde project kan van start gaan vanaf 01/06/18 en eindigt op 31/12/2020. Projecten kunnen maximaal 31 maanden duren.

Hierbij moet opgemerkt worden dat een projectvoorstel enkel kan ingediend worden wanneer het Mandaat Doorstroombegeleiding reeds verkregen is (procedure VDAB).

De infosessie vindt plaats op maandag 12 maart 2018 van 10:00 tot 12:00.
Adres: Koning Albert II laan 35, 1030 Brussel (Ellipsgebouw)
Inschrijven kan hier.

Hoe?

De promotor dient een projectvoorstel in via de online ESF-applicatie. Een projectvoorstel opmaken bestaat uit het beantwoorden van inhoudelijke vragen en het opmaken van een begroting.

Deadline: 
maandag, 30 april, 2018
Programma: 
ESF 2014-2020
Prioriteit: 
ESF - Sociale inclusie en armoedebestrijding
Contactpersonen: 

Jelle Debaenst

Jelle Debaenst - ESF
T:
0492 15 87 21
Bijlagen: 
PDF 432_doorstroom_se_oproepfiche.pdf (567.94 kB)