Begeleidingstrajecten menselijk kapitaal voor ondernemingen in digitale transformatie door implementatie van datagedreven digitale technologieën gevat in de industrie 4.0 proeftuinen (AI 2021)

Oproep
540

Wat?

De ontwikkeling en uitrol van begeleidingstrajecten die ondernemingen (incl. kmo’s) ondersteunen  bij de integratie van concrete geavanceerde datagedreven, digitale technologieën die leiden tot een digitaal transformatieproces, en waarin ook diverse aspecten van human capital meegenomen worden. Complementair aan de technische implementatie moet  er daartoe door de ondernemingen een geïntegreerde visie ontwikkeld worden inclusief een concrete aanpak / begeleidingstraject  die zich richt op alle profielen in een onderneming en die rekening houdt met een scala aan HR-thema’s: arbeidsorganisatie, opleiding, betrokkenheid, aandacht voor de inclusie van kwetsbaardere werknemers, instroom-, doorstroom- en rekruteringsnoden, retentiebeleid, … In de visie en het begeleidingstraject wordt zowel rekening gehouden met de noden van de onderneming als die van de werknemers. Deze begeleidingstrajecten situeren zich op het snijvlak van leren, werken, ondernemen en innoveren en ondersteunen ondernemingen  bij het op een  mensgerichte manier doorvoeren van innovatie op vlak van digitalisering en menselijk kapitaal. Het vertrekpunt voor deze oproep is een demonstrator van een geavanceerde datagedreven digitale technologie die bestaat of in ontwikkeling is binnen één van de door VLAIO gesteunde proeftuinen industrie 4.0.
Een industrie 4.0-proeftuin is een collectief project gericht op de demonstratie van geavanceerde technieken in Industrie 4.0. Ze zijn er voor de maakindustrie, voor de bouw, de chemische industrie en de landbouw. Meer info over de 17 door VLAIO gesteunde proeftuinen industrie 4.0 vind je hier

Het geïntegreerde begeleidingstraject dat op maat van de onderneming of een groep ondernemingen wordt uitgewerkt, kijkt van bij de start naar de impact op mensen en helpt hen proactief om mee te kunnen met de vereiste technische ontwikkelingen.  Dit houdt in dat het welzijn van mensen verbetert, er een positieve invloed is op vlak van welbevinden en werkbaar werk, en dat dit ten goede komt aan iedereen, dus ook aan kwetsbare groepen, zodat ook zij mee-evolueren en duurzame loopbanen kunnen uitbouwen. Een inclusieve, integrale aanpak (samen met de technische implementaties) is daartoe aangewezen.

Acties?

Deze begeleidingstrajecten kunnen een cascade aan ‘acties’ bevatten:
o Minimaal proactief inzetten op competenties van menselijk kapitaal bij de implementatie van geavanceerde digitale technieken in industrie 4.0.
o Maximaal proactief inzetten op alle aspecten die te maken hebben met een brede en inclusieve menselijk-kapitaal-aanpak.: werknemersbetrokkenheid, rekrutering en selectie, arbeidsorganisatie, inclusief leiderschap, werkbaar werk, …

De begeleidingstrajecten moeten complementair zijn aan de markt en promotoren moeten dit zelf ook aantonen.

In deze oproep komen volgende onderdelen in aanmerking voor steun:
1) ontwikkeling van het begeleidingstraject;
2) uittesten van het begeleidingstraject in ondernemingen. Dit kan kleinschalig, maar ook groter worden opgevat. Als er nog weinig werk nodig is voor de ontwikkeling van het begeleidingstraject, kan de focus van het project liggen op het uittesten;
3) draaiboek (= output projecten) vervolledigen/aanpassen na het uittesten.
Het is niet de bedoeling dat specialistische opleidingen uitgewerkt worden binnen het begeleidingstraject, noch dat begeleidingstrajecten enkel gericht zijn op het inkopen van een specialistische opleiding voor werknemers. Er wordt wel verwacht dat de uitvoerders van het project, in het geval van opleidingsnoden, een neutrale matchmaking-rol vervullen tussen enerzijds de ondernemingen en anderzijds het bestaande opleidingsaanbod van instellingen voor hoger onderwijs, sectororganisaties, private aanbieders, ….

Wie?

Enkel de zeventien door VLAIO gesteunde proeftuinen industrie 4.0, opgericht op basis van de oproepen van 2017 en 2018, kunnen indienen op deze oproep  (ook de proeftuinen waarvan de subsidieperiode reeds is afgelopen, zie overzicht op https://www.industrie40vlaanderen.be/proeftuinen). In het kader van deze oproep moet een partnerschap worden gevormd die de actoren samenbrengen met de noodzakelijke expertise en draagkracht om de voorgestelde geïntegreerde trajecten Vlaams breed uit te rollen. Volgende expertises dienen voor elk  consortium ingevuld te worden:
(i) expertise met betrekking tot (de implementatie van) datagedreven digitale technologieën;
(ii) expertise inzake het menselijk kapitaal, en het uitwerken van opleidings- en/of HR-trajecten
(iii) de nodige ervaring hebben in het begeleiden van bedrijven en de toegang hebben tot een grote groep van ondernemingen.
We mikken bijgevolg op partnerschappen op het snijvlak van leren, werken, ondernemen en innoveren. Het is belangrijk dat deze werelden bij elkaar komen en dat het partnerschap evenwichtig vanuit deze domeinen is samengesteld. Vanuit dit  snijvlak worden begeleidingstrajecten voor ondernemingen vormgegeven.
Wie kan niet indienen? (lokale) overheden die iets voor eigen personeel opzetten.

Hoeveel?

Het budget voor de oproep bedraagt 1.666.667 euro waarvan 666.667,00 euro ESF-financiering en 1.000.000 financiering vanuit VLAIO, onder voorbehoud van de beschikbare middelen.
Er is een maximale subsidie voorzien van 300.000 euro per project met volgende verdeling:
* Maximaal 120.000,00 euro ESF
* Maximaal 180.000,00 euro VLAIO
De promotor moet zelf een minimale private cofinanciering voorzien van 15%.
Hoe?
De promotor dient een projectvoorstel in via de online ESF-applicatie. Een projectvoorstel opmaken bestaat uit het beantwoorden van inhoudelijke vragen, het uitwerken van een plan van aanpak en het opmaken van een begroting.

Wanneer?

De oproep wordt opengesteld op 3 mei 2021 en staat open tot en met 20 augustus 2021 middernacht. Er wordt ondersteuning geboden tot 16u op 20 augustus 2021. Goedgekeurde projecten gaan van start op 1 november 2021.  De beslissing wordt gecommuniceerd vóór eind oktober 2021.

Looptijd

De projecten hebben een looptijd van maximum 24 maanden. Verlengingen zijn niet mogelijk. 

Infosessie

Op 4 mei organiseerden we een infosessie u kan die hieronder herbekijken. 

 

 

Deadline: 
vrijdag, 20 augustus, 2021
Programma: 
ESF 2014-2020
Prioriteit: 
ESF - Mensgericht ondernemen
Contactpersonen: 

Stephanie Beavis

Stephanie Beavis
T:
02/552 83 02

Jens Meulemans

Jens Meulemans
T:
0477 82 05 45