Begeleidingstrajecten menselijk kapitaal voor KMO’s in digitale transformatie door implementatie van datagedreven digitale technologieën (AI 2020)

Oproep
489

Wat?

De ontwikkeling en uitrol van begeleidingstrajecten die KMO’s ondersteuning bieden bij de integratie van datagedreven digitale technologieën die leiden tot een digitaal transformatieproces waarin ook diverse aspecten van HR meegenomen worden. Daartoe moet er een visie gevormd worden en een concrete aanpak uitgetekend worden die zich richt op alle profielen in een onderneming en die rekening houdt met een scala aan HR-thema’s: gaande van arbeidsorganisatie, opleiding, betrokkenheid, aandacht voor kwetsbaardere werknemers, instroom-, doorstroom- en rekruteringsnoden, retentiebeleid, … In de visie en de concrete aanpak wordt steeds zowel rekening gehouden met de noden van de onderneming als ook met de noden van de werknemers zelf. Deze begeleidingstrajecten situeren zich op het snijvlak van leren, werken, ondernemen en innoveren en bieden KMO’s ondersteuning om innovatie op vlak van digitalisering en menselijk kapitaal op een mensgerichte wijze door te voeren.

Het geïntegreerde begeleidingstraject dat op maat van de KMO wordt uitgewerkt, kijkt van bij de start naar de impact op mensen en helpt mensen proactief om hierin mee te kunnen. Dit houdt in dat het welzijn van mensen verbetert (er een positieve invloed is op vlak van welbevinden en werkbaar werk, dit ten goede komt aan iedereen en dus ook aan kwetsbare groepen, zodat ook zij kunnen mee evolueren en duurzame loopbanen kunnen uitbouwen. Een inclusieve, integrale aanpak (samen met de technische implementaties) is daartoe aangewezen.

Deze begeleidingstrajecten kunnen een cascade aan ‘acties’ bevatten:

 • Minimaal proactief inzetten op competenties van menselijk kapitaal bij digitale transformatieprocessen
 • Maximaal proactief inzetten op alle aspecten die te maken hebben met een brede en inclusieve menselijk kapitaal aanpak in ondernemingen naar aanleiding van de digitale transformatie: werknemersbetrokkenheid, rekrutering en selectie, arbeidsorganisatie, inclusief leiderschap, werkbaar werk, …
 • Alles daartussen is dus in principe mogelijk, maar minimaal moet er dus ingezet worden op competenties (cfr. matchmaking met bestaand opleidingsaanbod).

De begeleidingstrajecten moeten complementair zijn aan de markt en promotoren moeten dit zelf ook aantonen.

In deze oproep komen volgende onderdelen in aanmerking voor steun:

 1. ontwikkeling van het begeleidingstraject
 2. uittesten van het begeleidingstraject in KMO’s: uittesten kan kleinschalig maar ook groter worden opgevat. Indien de ontwikkeling van het begeleidingstraject nog weinig werk behoeft, kan de focus van het project liggen op het uittesten.
 3. op basis van het uittesten een draaiboek (= output projecten) vervolledigen/aanpassen.

Wie?

Enkel partnerschappen kunnen indienen op deze oproep. Het moet gaan om partnerschappen die de actoren samenbrengen die de noodzakelijke expertise en draagkracht hebben om de voorgestelde geïntegreerde trajecten Vlaams breed uit te rollen:

 • Een partnerschap van organisaties waarbij de leden van het partnerschap kunnen aantonen dat ze expertise hebben met betrekking tot datagedreven digitale technologieën, de implicaties hiervan op het menselijk kapitaal en die deze implicaties ook kunnen omzetten in een concrete, mensgerichte aanpak
 • Daarnaast omvat het partnerschap ook een lid dat toegang heeft tot een grote groep KMO’s, een Vlaams brede werking kan garanderen en de nodige ervaring heeft in begeleiding van bedrijven.

We mikken bijgevolg op partnerschappen op het snijvlak leren, werken, ondernemen en innoveren. Het is belangrijk dat de wereld van leren, werken en innoveren bij elkaar komt in het partnerschap en dat het partnerschap evenwichtig vanuit deze domeinen is samengesteld. Vanuit dit partnerschap op dat snijvlak worden begeleidingstrajecten voor KMO’s vormgegeven.

Van de partnerschappen wordt steeds verwacht dat zij een sterke connectie hebben met het innovatielandschap, specifiek met deze intermediaire actoren die gespecialiseerd zijn in dienstverlening naar kmo’s inzake datagedreven digitale technologieën. Het projectvoorstel moet voldoende inzicht en vertrouwen geven over de wijze waarop ze zowel tijdens als na afloop kunnen inkoppelen en of samenwerken met deze actoren.

VDAB kan enkel participeren als partner en staat via cofinanciering in voor de eigen kosten.
Wie kan niet indienen? (lokale) overheden die iets voor eigen personeel opzetten.

Acties?

Deze begeleidingstrajecten kunnen een cascade aan ‘acties’ bevatten:

 • Minimaal proactief inzetten op competenties van menselijk kapitaal bij digitale transformatieprocessen
 • Maximaal proactief inzetten op alle aspecten die te maken hebben met een brede menselijk kapitaal aanpak in ondernemingen naar aanleiding van de digitale transformatie: werknemersbetrokkenheid, rekrutering en selectie, arbeidsorganisatie, inclusief leiderschap, werkbaar werk, …
 • Alles daartussen is dus in principe mogelijk, maar minimaal moet er dus ingezet worden op competenties (cfr. matchmaking met bestaand opleidingsaanbod).

De begeleidingstrajecten moeten complementair zijn aan ‘de markt’ en promotoren moeten dit zelf ook aantonen.

In deze oproep komen volgende onderdelen in aanmerking voor steun:

 1. ontwikkeling van het begeleidingstraject
 2. uittesten van het begeleidingstraject in KMO’s: uittesten kan kleinschalig maar ook groter worden opgevat. Indien de ontwikkeling van het begeleidingstraject nog weinig werk behoeft, kan de focus van het project liggen op het uittesten.
 3. op basis van het uittesten een draaiboek (= output projecten) vervolledigen/aanpassen.

Het is niet de bedoeling dat specialistische opleidingen uitgewerkt worden binnen het begeleidingstraject, noch dat begeleidingstrajecten enkel gericht zijn op het inkopen van een specialistische opleiding voor werknemers. Er wordt wel verwacht dat de uitvoerders van het project, in het geval van opleidingsnoden, een neutrale matchmaking rol vervullen tussen enerzijds de ondernemingen en anderzijds het bestaande opleidingsaanbod van zowel instellingen hoger onderwijs, sectororganisaties, private aanbieders, ….

Begeleidingstrajecten dienen best zoveel mogelijk aspecten af te dekken, zowel op het vlak van de digitale component als de HR-component. Trajecten die bijvoorbeeld enkel inzetten op het cybersecurity-luik van de digitale transformatie komen niet aan bod binnen deze oproep. Aandacht voor cybersecurity als één van de onderdelen van de digitale transformatie kan uiteraard wel, het begeleidingstraject mag zich evenwel niet enkel focussen op security van het digitale luik van de onderneming.

Hoeveel?

Het oproepbudget voor de oproep bestaat uit 1.666.667 euro waarvan 666.667,00 euro ESF-financiering en 1.000.000 financiering vanuit VLAIO, onder voorbehoud van de beschikbare middelen.
Er is een maximale subsidie voorzien van 300.000 euro per project met volgende verdeling:

 • Maximaal 120.000,00 euro ESF
 • Maximaal 180.000,00 euro VLAIO

De promotor moet zelf een minimale private cofinanciering voorzien van 15%.

Hoe?

De promotor dient een projectvoorstel in via de online ESF-applicatie. Een projectvoorstel opmaken bestaat uit het beantwoorden van inhoudelijke vragen, het uitwerken van een plan van aanpak en het opmaken van een begroting.

Wanneer?

De oproep wordt opengesteld op 1 juni 2020 en staat open tot en met 18 september 2020 middernacht. Er wordt ondersteuning geboden tot 16u op 18 september 2020. Goedgekeurde projecten gaan van start op 1 november 2020. De beslissing wordt gecommuniceerd vóór eind oktober 2020.

Looptijd?

De projecten in deze oproep hebben een looptijd van 24 maanden. Verlengingen zijn niet mogelijk.

INFOSESSIE

Er worden voor deze oproep twee infosessies georganiseerd. U kan hieronder inschrijven: 

 

Deadline: 
vrijdag, 18 september, 2020
Programma: 
ESF 2014-2020
Contactpersonen: 

Stephanie Beavis

Stephanie Beavis
T:
02/552 83 02

Monique De Smedt

Monique De Smedt
T:
0487 53 17 67
Bijlagen infosessie: 
PDF faq_489_27_augustus_2020.pdf (183.57 kB)
Bijlagen: 
PDF 489_oproepfiche_def.pdf (356.74 kB)