ESF Vlaanderen is partner in een Interreg Project DIALOG (Dialog for Innovation And LOcal Growth)

Voor het project DIALOG werken 6 Europese partners, waaronder ESF Vlaanderen samen sinds augustus 2019, in het kader van het Europees Interreg programma.

Doel?

Het project heeft als hoofddoel de effectiviteit van innovatief beleid voor regionaal concurrentievermogen te verbeteren door lokale belanghebbenden te betrekken bij beleidsbeslissingen. Het doel is om een analyse te maken van de huidige innovatieve bottom-up participatieprocessen in werk en sociale economie en goede praktijken in kaart te brengen.

Waarom?

Werkzoekenden en burgers blijven meestal aan de rand staan van de besluitvormings- en uitvoeringsprocessen. Daardoor worden bepaalde beleidsmaatregelen niet altijd aanvaard door de belanghebbenden. 
Participatie van burgers, bedrijven, organisaties en kennisinstellingen leidt tot beter beleid rond werk en sociale economie. Want hun kennis en ervaring leiden tot betere beleidsvoorstellen. En meer betrokkenheid leidt tot een groter draagvlak voor beleidsvoorstellen, gedeelde verantwoordelijkheid en meer impact op het terrein.

Hoe?

DIALOG zal ervaringen en goede praktijken op het gebied van sociale innovatie rond bottom-up participatie analyseren en uitwisselen.

Wie?

Het project wordt getrokken door de Autonome Provincie Trento (Italië).
Andere deelnemende organisaties zijn: ESF-Vlaanderen, de afdeling beroepsonderwijs en -opleiding van het Zwisterse Departement Onderwijs, Cultuur en Sport (Ticino, Zwitserland), het Nedersaksisch Ministerie van Federale en Europese Zaken en Regionale Ontwikkeling (Hannover, Duitsland), de Gemeenschapsraad Castilla-La Mancha (Spanje), en de Kamer van Koophandel Vratsa (Bulgarije).

DIALOG in Vlaanderen?

1. ESF Vlaanderen heeft samen met de steun van SERV een klankbordgroep op poten gezet waarin verscheidene sociale partners zetelen; Verso, Compaan, ACLVB, Welzijn Vlaanderen, De Verenigde Verenigingen, Unizo, Voka, Vlaams ABVV, ACV-CSC , Onderwijs Vlaanderen, VVSG, Boerenbond en VDAB. Zij zullen de goede voorbeelden mee uitdragen.
2. De virtuele studietoer in Vlaanderen werd gehouden op 11 september 2020 en bracht 4 goede praktijken in de kijker: Right2Score, Sustatool (ACLVB), Gent (Stad in Werking) en Social partners on the digital fasttrack (SERV).
3. Gedurende de periode april-mei 2021 werden 26 experten en stakeholders in participatie geïnterviewd op gebied van innovatieve participatie binnen het domein van werk en sociale economie. De bevindingen, tips, aanbevelingen en quotes zijn te lezen in een Engelstalige rapport. De Nederlandstalige presentatie geeft een samenvatting weer van het rapport.

Info?

Het project wordt gesubsidieerd met middelen van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Meer informatie vind je op volgende website: https://www.interregeurope.eu/dialog 

Contactpersoon: 

Herlinde Smet

Herlinde Smet
T:
0497 35 91 85