Integratie van personen met niet-EU nationaliteit

De Afdeling ESF staat in voor het beheer van het Vlaamse integratieluik van het Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (AMIF).

Het Nationaal Programma AMIF 2014-2020 beschrijft de strategie, doelstellingen en resultaten voor België. Vlaanderen zal de Europese middelen inzetten om haar inclusief en horizontaal integratiebeleid te versterken. De middelen worden prioritair ingezet op het dichten van de kloof in tewerkstelling, het verbeteren van de toegang tot publieke dienstverlening en het opzetten van acties naar bepaalde subgroepen (vb. vrouwen, jongeren, …). Alle acties richten zich specifiek op de doelgroep personen zonder EU-nationaliteit (derdelanders).

In 2015 werden de eerste projectoproepen gelanceerd. Intussen gingen projecten rond volgende thema’s van start:

  • Inburgering op maat voor laaggeletterde moeders met jonge kinderen
  • Centrale begeleiding voor 16-18-jarige nieuwkomers uit derde landen
  • Disseminatieproject digitaal platform Nedbox
  • Loopbaanaanpak voor hoogopgeleide nieuwkomers uit derde landen
  • Integratiepact: inhoudelijke omkadering en ondersteuning
  • Kwalitatieve, duurzame kleuterparticipatie via ouderbetrokkenheid

Naast de oproepen die de lidstaten zelf voorbereiden, lanceert de Europese Commissie ook eigen oproepen in het kader van Union Actions. Voor 2016 zijn de thema’s:

  • Het bevorderen van actieve participatie in de samenleving in het algemeen.
  • Steun vóór vertrek en na aankomst voor de integratie van personen die internationale bescherming genieten en die via ‘resettlement’ of ‘relocation’ vanuit een derde land naar de EU migreren.

Meer informatie over oproepen vind je hier.

Contactpersoon: 

Lisa Van Hecke

Lisa Van Hecke
T:
0497 912 794