Kwaliteitsvereisten

Als (toekomstige) promotor moet voldoen aan de minimale kwaliteitsvereisten om met je project van start te mogen gaan. Hiervoor moet je als bijlage bij het projectvoorstel een bewijs opleveren.

Hieronder vind je een overzicht van de bewijzen die wij hiervoor aanvaarden.
Let wel dit overzicht is geldig tot de inwerkingtreding van het Kwaliteits- en Registratiemodel voor dienstverleners binnen Werk en Sociale Economie . Daarna kan  dit wijzigen. Bij de implementering van dit decreet voorzien we overgangsmaatregelen om de continuïteit van de dienstverlening te verzekeren.

De bewijzen die aanvaard worden, zijn:

  • Een kwaliteitsopstap die geldig was tot eind september 2013 of later op basis van een goedgekeurde kwaliteitspaper of een geldend ESF-kwaliteitslabel.
  • Voor OCMW’s kan het inspectie-/visitatierapport gelden.
  • Gemandateerden door VDAB.
  • Erkende dienstverlener binnen de KMO-Portefeuille.
  • Een overig kwaliteitslabel uit de lijst van gelijkgestelde labels, erkend door ESF Vlaanderen. (ACS, ISO TS 16949, AHM 804, ISO 22000, Blik op Werk Keurmerk, ISO 9001, BRC Global Standard Food, K2a, K2b, K2c,C2E, R4E, EFQM Excellence Award, IiP (Investors in People), Cedeo, Prose +, Effective CAF User, Qfor Cliëntscan of Processcan, GMP-standaard, Qualibouw, IFS).
  • Kwaliteitsinspectieverslagen: Inspectieverslag onderwijs, Inspectieverslag geestelijke gezondheidszorg, Inspectieverslag welzijn, Visitatierapport hogescholen / universiteiten, Inspectieverslag ziekenhuizen.
  • Een positieve beoordeling van de quickscan (maximum 3 jaar geldig). U dient het projectnummer te vermelden waar deze quickscan positief beoordeeld werd. Je kan per mail aan de oproepbeheerder ook vlot de geldigheid van jouw vroegere kwaliteitsopstap bij ESF navragen.

Indien je geen geldende ESF-kwaliteitsopstap bezit, nog niet ge-audit werd door Audit Vlaanderen en geen gelijkgesteld kwaliteitslabel bezit, kan je alsnog aan deze kwaliteitsvereiste voldoen via het invullen van het bijgevoegde Kwaliteitsluik (onderaan). In het document is ook de korte toelichting terug te vinden met betrekking tot het kwaliteitsluik.

Wij reiken geen attesten meer uit van verlenging. Bij elk projectvoorstel dat u indient, voegt u één van bovenstaande mogelijkheden van kwaliteitsopstap bij waarna wij dit meenemen tijdens onze beslissingsprocedure. U kunt daarbij verwijzen naar het kwaliteitsluik / quickscan van een voorgaand ESF-project (vermelden van projectnummer waar dit positief beoordeeld werd). 

Het ESF beoordeelt het kwaliteitsluik enkel in het kader van ESF-projecten. Voor het behalen van een kwaliteitsbewijs voor andere diensten/mandaten/… moeten organisaties zich wenden tot de private markt.

Vanaf 2 september 2019 gelden onderstaande voorwaarden

Voor ESF oproepen en overheidsopdrachten dient de promotor of uitvoerder enkel te voldoen aan de kwaliteitsregistratie voor zover deze een dienstverlening op het vlak van opleiding en vorming, begeleiding, arbeidsbemiddeling, competentieontwikkeling en adviesverstrekking aan burgers, ondernemingen en derden-organisaties verstrekt.

Zo zullen de promotoren van ESF projecten met een rechtstreekse dienstverlening aan burgers en ondernemingen, bijvoorbeeld de begeleiding van werkzoekenden, jongeren, inactieven, moeten beantwoorden aan de kwaliteitsregistratie.

De projecten die uitgevoerd worden door ondernemingen, bijvoorbeeld met het oog op het versterken van de eigen arbeidsorganisatie, het opleiden van hun eigen werknemers vallen buiten de scope van de kwaliteitsregistratie.

Voor elke ESF oproep of overheidsopdracht zal afzonderlijk bepaald worden of de promotoren en uitvoerders moeten beantwoorden aan de kwaliteitsregistratie en dit zal telkens opgenomen worden in de oproepfiche.

Verder informatie over het kwaliteits- en registratiemodel van dienstverleners binnen Werk en Sociale Economie vind je op de website van Vlaanderen.be.

Bijlagen: