Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (AMIF)

Het Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (AMIF) is een financieel instrument van de Europese Commissie gericht op een efficiënter beheer van migratiestromen en de versterking en ontwikkeling van een gemeenschappelijke aanpak van asiel, migratie en integratie.

België kan als lid van de EU een beroep doen op middelen uit het AMIF. Voor de volledige programmaperiode 2014-2020 gaat het om 89 miljoen euro Europese middelen. Ongeveer een derde van het budget gaat naar integratie.
De afdeling ESF en Duurzaam ondernemen staat in voor het beheer van het Vlaamse integratieluik van het AMIF. Zij heeft een jarenlange ervaring met het programmabeheer van het Europees Sociaal Fonds (ESF). Ze kan deze expertise aanwenden voor het oproep- en projectbeheer van het AMIF. De afdeling werkt voor de uitwerking van projectoproepen nauw samen met het Team Inburgering van het Agentschap Binnenlands Bestuur, dat ook instaat voor de cofinanciering van de projecten.

Het Nationaal Programma AMIF 2014-2020 (zie bijlage onderaan) beschrijft de strategie, doelstellingen en resultaten voor België. Vlaanderen zal de Europese middelen inzetten om haar inclusief en horizontaal integratiebeleid te versterken. De middelen zullen prioritair worden ingezet op het dichten van de kloof in tewerkstelling, het verbeteren van de toegang tot publieke dienstverlening en het opzetten van acties naar bepaalde subgroepen (vb. vrouwen, jongeren, …). Alle acties richten zich specifiek op de doelgroep personen zonder EU-nationaliteit (derdelanders).

Naast de oproepen die de lidstaten zelf voorbereiden, lanceert de Europese Commissie ook eigen oproepen in het kader van Union Actions.

- Meer informatie over openstaande Vlaamse AMIF-oproepen
- Meer informatie over openstaande Europese Calls AMIF

 

REALISATIES EUROPEES INTEGRATIEFONDS (EIF) 2007-2013

Het AMIF is een samensmelting van 3 fondsen uit de programmaperiode 2007-2013: het Europees Integratiefonds (EIF), het Europees Vluchtelingenfonds (EVF) en het Europees Terugkeerfonds (ETF).
In het kader van het EIF realiseerde Vlaanderen innovatieve projecten en onderzoeken rond diverse thema’s. Meer informatie over de realisaties van het EIF vindt u in onze EIF-publicatie “Wie een netwerk heeft, is ingeburgerd”.

Contactpersoon: 

Lisa Van Hecke

Lisa Van Hecke
T:
0497 912 794

Bijlagen: