Oproepen

Oproep
386

Duurzaam loopbaanbeleid

Wat?

Met projecten binnen deze oproep willen we de werkbaarheid van jobs op de Vlaamse arbeidsmarkt verbeteren door het introduceren van een duurzaam loopbaanbeleid op organisatieniveau. Een duurzaam loopbaanbeleid kan leiden tot een win-winsituatie voor zowel medewerker als organisatie. Enerzijds schept dit beleid zinvolle en werkbare loopbanen voor werknemers waardoor ze langer en meer gemotiveerd aan de slag kunnen blijven. Anderzijds is het gericht op het waarborgen van de continuïteit van de organisatie. We moedigen organisaties dan ook aan om beleidsinstrumenten en –systemen te implementeren die de duurzaamheid van loopbanen voor zowel werknemers als organisaties ten goede komen, zodat een zo hoog mogelijke werkzaamheidsgraad gerealiseerd kan worden in Vlaanderen.

Wie?

We richten ons met deze oproep tot alle organisaties met rechtspersoonlijkheid, alsook de vakbonden. Deze organisaties hoeven nog geen stappen gezet te hebben op vlak van een duurzaam loopbaanbeleid. Projecten kunnen namelijk zowel werken aan de fundamentele bouwstenen van het loopbaanbeleid als aan de strategische integratie van deze bouwstenen in een duurzaam geheel. Op die manier beoogt deze oproep een breed publiek van organisaties, gaande van snelle groeiers die nog maar weinig stappen gezet hebben op vlak van loopbaanbeleid tot mature ondernemingen wiens loopbaanbeleid mogelijks aan herziening toe is.
Concreet betreft het in deze oproep alle ondernemingen en organisaties op de Vlaamse arbeidsmarkt, zowel uit de profit als de non-profit, zowel uit het Normaal Economisch Circuit als uit de sociale economie. In deze oproep kunnen enkel organisaties die gevestigd zijn in het Vlaams gewest een project indienen. Organisaties die gevestigd zijn in het Brussels gewest zijn dus uitgesloten van deelname.
Organisaties – ofwel promotoren – die nog een lopend project hebben binnen de oproepen 309/317 Geïntegreerd Strategisch Loopbaanbeleid of de oproepen 310/318 Anders Organiseren kunnen niet indienen op deze oproep. Een promotor kan pas een vervolgproject in deze oproep starten wanneer het voorgaande project afgelopen is. Het is eveneens niet mogelijk om gelijktijdig een project binnen de oproep ‘Anders Organiseren’ (oproep 387) in te dienen.

Acties?

In deze oproep werken projecten aan een duurzaam loopbaanbeleid door acties op te zetten binnen de actiedomeinen werving & selectie, onthaal, work-life, loopbaanbeleid, competentiebeleid, … Binnen ieder actiedomein kunnen promotoren kiezen voor acties op de korte termijn - zogenaamde quick wins - of acties op de middellange termijn - gesitueerd op een hoger strategisch niveau. Dit laat projecten toe om zowel te werken aan de fundamentele bouwstenen van het loopbaanbeleid als aan de strategische integratie ervan in een duurzaam geheel.

Hoewel het mogelijk is voor projecten om acties op te zetten binnen elk van onderstaande actiedomeinen is dit geen vereiste. Essentieel is dat de organisatie kan aantonen dat de gekozen acties op maat van de onderneming zijn en in verhouding staan tot de fase waarin het loopbaanbeleid zich momenteel bevindt. Voor een dieper inzicht in de ontwikkeling van het eigen loopbaanbeleid raden we geïnteresseerde organisaties aan voorafgaandelijk een werkbaarheidsanalyse  uit te voeren, wat enkel mogelijk is voor KMO’s via de KMO-Portefeuille van het Agentschap Innoveren & Ondernemen. Zo kunnen de uitdagingen die zich stellen op het vlak van duurzame loopbanen helder worden benoemd en kan vervolgens worden duidelijk gemaakt op welke manier de projectacties hierop zullen inspelen. Dit wordt sterk aangeraden maar is niet verplicht voor projecten binnen deze oproep.

Verder is het belangrijk dat de projectacties bijdragen aan de creatie van een beleid. Dit betekent dat alle activiteiten binnen het project gericht moeten zijn op het ontwikkelen en het testen van systemen en instrumenten voor de totstandkoming van een duurzaam loopbaanbeleid. Dit impliceert dat de structurele uitvoering van het nieuw tot stand gekomen of reeds bestaande beleid geen deel kan uitmaken van het project. Verder zijn het volgen van jobtechnische opleidingen en opleidingen inzake leiderschap niet mogelijk binnen deze oproep. Ook wettelijk verplichte acties (bv. rond preventie en veiligheid op het werk, het afnemen van burn-out enquêtes…) vallen buiten de scope van deze oproep.

Hoeveel?

Het oproepbudget voor de oproep 386 ‘Duurzaam Loopbaanbeleid’ en oproep 376 ‘Anders organiseren’ samen bestaat uit 4.000.000 EUR ESF-financiering en 6.000.000 EUR Vlaamse cofinanciering.
Er is een maximale subsidie voorzien van 80.000 euro per project met volgende verdeling:
• Maximaal 32.000 euro ESF
• Maximaal 48.000 euro VCF

De promotor moet een minimale private cofinanciering voorzien van 30% voor een KMO en 50% voor een grote onderneming.
! Opgelet voor Limburgse zorgorganisaties: Organisaties gevestigd in Limburg met activiteiten erkend bij het RIZIV, het Agentschap Zorg en Gezondheid, het VAPH, Kind en Gezin of het Agentschap Jongerenwelzijn kunnen in deze oproepen enkel aanspraak maken op SALK-middelen. Concreet betekent dit dat deze organisaties uitgesloten zijn van VCF financiering. Zij kunnen tot maximaal 64.000 euro ESF middelen ontvangen. In elk geval is een publieke/private financiering van minimaal 50% van de totale subsidiabele kost vereist, ongeacht of zij de kenmerken van KMO of GO hebben.

Hoe?

De promotor dient een projectvoorstel in via de online ESF-applicatie. Een projectvoorstel opmaken bestaat uit het beantwoorden van inhoudelijke vragen, het uitwerken van een plan van aanpak en het opmaken van een begroting.

Wanneer?

De oproep wordt opengesteld op 1 januari 2017 en staat open tot en met 31 maart 2017 middernacht. In 2017 wordt de oproep nog 2 maal herhaald. Projectvoorstellen kunnen jaar ingediend worden in volgende indieningsrondes:
• Vanaf 1 januari 2017 met als uiterste indieningsdatum 31 maart 2017
• Vanaf 1 april 2017 met als uiterste indieningsdatum 30 juni 2017
• Vanaf 1 oktober 2017 met als uiterste indieningsdatum 22 december 2017

De beslissing wordt respectievelijk gecommuniceerd vóór eind juni 2017, vóór eind september 2017 en vóór eind maart 2018.
De goedgekeurde projecten kunnen van start gaan op respectievelijk 1 juli 2017, 1 oktober 2017 en 1 april 2018.

Er worden twee infosessies voorzien samen met de oproep ‘Anders organiseren’:
01/02/2017 van 9u00 tot 13u: schrijf je hier in
Locatie: VAC GENT
Koningin Maria Hendrikaplein 70 - 9000 Gent
(Het Virginie Lovelinggebouw ligt vlak bij het NMBS-station ‘Gent-Sint-Pieters’. Wandel het station uit langs de hoofdingang. Het gebouw ligt onmiddellijk links, boven de bus- en tramhaltes).

10/02/2017 van 13u tot 16u00: schrijf je hier in
Locatie: VAC Leuven
Diestsepoort 6 - 3000 Leuven
(Het Dirk Boutsgebouw ligt naast het NMBS-station van Leuven, rechts van de hoofdingang en     het busstation).

Looptijd?

De projecten in deze oproep hebben een looptijd van minimaal 12 en maximaal 18 maanden. Eens de looptijd van het project bepaald is, is het niet meer mogelijk de projectperiode nog te verlengen.

Deadline: 
vrijdag, 31 maart, 2017
Programma: 
ESF 2014-2020
Prioriteit: 
ESF - Mensgericht ondernemen
Contactpersonen: 
Nikas Goossens
T:
02 552 83 08
Catherine Bonnarens
T:
02/552 83 05
Sofie Bogaerts
T:
02/552 83 04
Bijlagen infosessie: 
PDF Infosessie (4.22 MB)
Bijlagen: 
PDF Oproepfiche (283.93 kB)PDF Handleiding inhoudelijke vragen (55.06 kB)PDF Addendum (41.09 kB)