KOBE

Doelgroep: Werkende vrouwen & mannen, HR-Managers, people managers, directies van bedrijven, kinderopvangverstrekkers

KOBE - Kinderopvang en Bedrijven - is een genderdoorbrekend en innovatief project dat gericht is op werkgevers, werknemers en werkzoekenden. De rode draad van het project is een samenwerkingsverband met bedrijven, vakbonden, bedrijfsgerelateerde organisaties en bestaande kinderopvanginitiatieven.

Wat houdt het project in en wat wil men bewerkstelligen

Op basis van een stereotiep rolpatroon wordt vaak beslist dat de vrouw haar arbeidssituatie moet
aanpassen om zorgtaken op zich te kunnen nemen. De Kempense regio wordt gekenmerkt door een hoge vrouwelijke werkloosheid (zowel bij laag- als hooggeschoolden). Bovendien zijn in de Kempen vooral de secundaire sector (industrie, vervoer, bouwnijverheid, textiel) en quartaire sector (welzijn en gezondheid, buurt- en clubhuiswerk, gezinszorg, onderwijs) vertegenwoordigd. Die sectoren worden gekenmerkt door ploegendienst.

KOBE is een genderdoorbrekend en innovatief project dat gericht is op werkgevers, werknemers en werkzoekenden. De rode draad van het project is een samenwerkingsverband met bedrijven, vakbonden, bedrijfsgerelateerde organisaties en bestaande kinderopvanginitiatieven.

Aangezien de nood aan kinderopvang in de pilootregio groot is, startte KOBE een kinderopvangproject op.
Dat project richt zich op werknemers in een ploegensysteem en werknemers die via uitzendarbeid
of door het volgen van een opleiding hun kansen op de arbeidsmarkt wensen te vergroten.

Werkwijze

KOBE heeft een portaalsite opgericht, waarop informatie over de verschillende vormen van kinderopvang te vinden is. Op die manier staat dit project geĆÆnteresseerden bij in hun zoektocht naar kinderopvang.

Naast een informatieve website, wordt dit project geruggesteund door een sensibiliseringscampagne, die onderstreept dat kinderopvang geen vrouwenprobleem is, maar het hele gezin aanbelangt.
Voorts wil de campagne het taboe rond flexibele kinderopvang doorbreken en aanstippen dat die geen slecht ouderschap impliceert.

Product(en)

  • Kinderopvang en Bedrijven. Een handleiding voor kinderopvanginitiatieven
  • Kinderopvang en Bedrijven. Een handleiding voor bedrijven
  • Eindrapport KOBE
  • Wachttijden in de kinderopvang. Een handleiding
  • Tools
  • Vragenlijst
  • Vragenlijst behoeften
  • Vragenlijst verenigingen
  • Vragenlijst: behoeftenonderzoek bij werknemers

Omschrijving uitvoerders

Vzw KIKO is de regionale koepelorganisatie voor kinderopvang in het arrondissement Turnhout.
KIKO streeft naar meer en betere kinderopvang, met het oog op het verhogen van de (in)directe
tewerkstelling en het welbevinden van ouders en kinderen.

Website

www.spk.be/content/kiko

Contactpersoon: 

Annemie Roets
T:
02/552 83 33

Bijlagen: